دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-282 
2. جدلیة الأنا و الآخر فی أشعار عزالدین المناصرة المقاومة

صفحه 1-22

10.22059/jalit.2019.257329.611900

مریم عباسعلی نژاد؛ خلیل پروینی؛ هادی نظری منظم؛ سید فضل الله میرقادری


5. صورولوجیا شخصیه بهاء الدوله البویهی فی شعر الشریف الرضی

صفحه 71-91

10.22059/jalit.2019.241558.611787

جعفر جعفرزاده؛ زهرا افضلی؛ فرامرز میرزایی؛ هادی نظری منظم