دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-282 
1. جدلیة الأنا و الآخر فی أشعار عزالدین المناصرة المقاومة

صفحه 1-22

مریم عباسعلی نژاد؛ خلیل پروینی؛ هادی نظری منظم؛ سید فضل الله میرقادری


3. مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة

صفحه 49-70

رضا آنسته؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


4. صورولوجیا شخصیه بهاء الدوله البویهی فی شعر الشریف الرضی

صفحه 71-91

جعفر جعفرزاده؛ زهرا افضلی؛ فرامرز میرزایی؛ هادی نظری منظم