کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد
کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد

حسین ایمانیان

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 317-338

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.274522.612021

چکیده
  شکی نیست که بیش­تر میراث کهن ایرانیِ پس از اسلام چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی، همچنان به شکل نسخه­های خطی است و راهی به بازار تصحیح و چاپ نیافته است؛ بگذریم از اینکه بسیاری از این میراثِ چاپ و ...  بیشتر