نویسنده = ���������� ������������
تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-41

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور