نویسنده = �������������� ��������
اشتغال النموذج العاملی فی روایة السندباد الأعمى للکاتبة بثینة العیسى على ضوء آراء جولیان غریماس البنیویة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.339070.612514

خلیل حمداوی؛ محمد جواد پورعابد؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی