تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف
تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی فارسانی؛ یدالله زرگر

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 59-79

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.257558.611904

چکیده
  بیش از یک سده است که تحلیل روانشناسی به عنوان یکی از دانش­های نوین مورد توجه قرار گرفته است. فروید بنیانگذار مکتب روانکاوی، پایه­های این علم را بنا نهاد و شاگردانش این دانش را به رشد و بالندگی رساندند. ...  بیشتر