کلیدواژه‌ها = إبراهیم طوقان
تعداد مقالات: 1
1. السخریّة فی شعر إبراهیم طوقان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-108

10.22059/jalit.2014.52025

سیّد مرتضی حسینی؛ ساجد زارع