اشاره به دور به مثابه ابزار حفظ وجهه در قرآن و شیوه برخورد مترجمان با آن
اشاره به دور به مثابه ابزار حفظ وجهه در قرآن و شیوه برخورد مترجمان با آن

حسن مقیاسی؛ مهدی مقدسی نیا

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 243-264

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.54208

چکیده
  از آنجایی که یکی از مهم­ترین عرصه­های تکریم و حفظ وجهه، زبان است، هر زبانی برای خود از مکانیزم­های مشخصی جهت تحقق این امر استفاده می­کند و از جملة این مکانیزم­ها، بهره­گیری از صفات و ضمایر اشاره ...  بیشتر