تحلیل ویژگی‌های جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردهای روایی
تحلیل ویژگی‌های جریان سیال ذهن در مُعَلَّقات سَبع بر اساس شگردهای روایی

محمد صالح شریف عسکری؛ مرتضی زارع برمی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.56680

چکیده
  روایت، ابزاری شناختی برای فهم تجربه است و نظریة جریان سیال ذهن یکی از شیوه­های نوین و رایج روایتی در تحلیل آثار ادبی به شمار می­رود. محتوای اندیشه، در شیوة جریان سیال ذهن به­جهت توصیف دقیق و لحظه­ای؛ ...  بیشتر