دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

امیر مرتضی؛ حامد صدقی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 263-282

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60171

چکیده
  شعر معاصر، همواره کوشیده است تا با بهره­گیری از تکنیک­های جدید ادبی، رسالت خویش را در راستای انعکاس واقعیات اجتماعی و سیاسی و آگاه سازی مردم و تشویق آنها به تغییر در جهت پیشرفت، محقق سازد. در این میان، ...  بیشتر