آیرونی کلامی در حکایت هایی از کتاب البخلاء جاحظ
آیرونی کلامی در حکایت هایی از کتاب البخلاء جاحظ

حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 279-294

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.214530.611537

چکیده
  آیرونی کلامی از مهم­ترین انواع آیرونی است که در سطح کلام رخ می­دهد و در قالب این تکنیک بیانی، جملات آگاهانه یا ناآگاهانه کارکرد ارجاعی خود را از دست داده و معنای حقیقی را متضاد و واژگونه نشان می­دهند؛ ...  بیشتر