شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)
شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

نرگس انصاری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.208860.611481

چکیده
  الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی ...  بیشتر