نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی چهرة واقعی زن مسلمان به جامعه اسلامی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیحلیلی ضمن معرفی اثر به جامعة ادبی، سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان را دارد. شخصیتی چند­بعدی که در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی نمونة یک زن موفق است و نویسنده به خوبی با چینش منسجم حوادث، سیر تحولی و رو به کمال شخصیت را به تصویر می­کشد. بررسی کتاب، نشان می­دهد نویسنده با معنا­محوری، خود را در قید ساختار روایت­ نویسی قرار نداده و سبک نگارش او بین خاطره ­نویسی و رمان­ نویسی در نوسان است. او در ترسیم  شخصیت قهرمان خود، با تمرکز بر جریان مقاومت، بیشتر به تبیین این بعد ازشخصیت أم یاسر پرداخته، هرچند از شاخصه­های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانه­ها و زمینه­های فکری و تربیتی او نیز سخن می­گوید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women in Resistance Literature of Lebanon: al-Wusul

نویسنده [English]

  • Narges Ansari

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature International University of Imam Khomeini

چکیده [English]

As a branch of committed literature, literature of religious resistance has chosen poetry in order to convey its concepts and ideas rather than prose. The contemporary prominent religious figures and even warriors are often introduced in the form of poetry rather than narration and story. Al-Wusul, by a Lebanese contemporary writer Abdul-Qodos Amin is considered one of the most remarkable works in the field of resistance literature portraying the life of Om-Yaser, the wife of the former secretary-general of Hezbollah, Abbas al Moussawi. She was one of the effective figures of the resistance front who finally after many endeavors for the elevation of her personality and also for the progress of the scientific and cultural level of Lebanese women’s community, martyred alongside her husband. This narrative literary piece uses the realistic approach to present the true image of a Muslim woman in the Islamic society. Through a descriptive-analytical approach, the present paper, in introduces this work of literature and attempts to analyze the presented personality of the protagonist. A multi-dimensional personality who is a success as an individual, in society, politics and even in military life. Th writer portrays the development and progress of her personality through the arrangement of events. Studying the novel shows that the writer focuses on the meaning and does not limit himself to the structure of the narration. The style of his writing fluctuates from story to a memoir. In portraying the personality of the protagonist, Amin focuses on the resistance front and explains this aspect in Om-Yaser’s personality and does not neglect the individual and spiritual factors of her personality by speaking about her intellectual and cultural backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Literature
  • Lebanon
  • Abdul-Qodos al-Amin
  • al-Wosoul
  • woman
الامین، عبدالقدوس، الوصول، لبنان، دار الولاء، 2000.
أبوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، بیروت، دارالعلم للملایین، 1979.
ابن عبد­العزیز، فؤاد بن عبد­الکریم، قضایا المرأة فی الموتمرات الدولیة، المملکة السعودیة، د.ت.
اسماعیل، عزالدین، «ادب المقاومة العربیة»، الآداب، السنة السابعة عشرة، العدد 3،صص 17-18، 1969.
حکیم، عفاف، «المسلمة بین الثورة الاسلامیة و المقاومة الاسلامیة»، المنطلق، العدد 29، صص 23-30، محرم 1406.
خطیب، حنیفة، تاریخ تطور الحرکة النسائیة فی لبنان، بیروت، دارالحداثه، 1996.
رحماندوست، مجتبی، «رمان مقاومت، منابع، مضامین و بایدها»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش 156، صص 465 -485، 1379.
ریمون-کنان، شلومیت، روایت داستانی، بوطیقای معاصر، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷ .
سلیمانی، بلقیس، «زن در داستانهای جنگ»، ادبیات داستانی، دوره جدید، شماره اول، ش 55، صص  16-20، 1380.
کیانی، مریم و اکرم روشنفکر، مقاومت اسلامی لبنان از سلاح تا قلم، تهران، کتیبه گیل، 1394.
ملا ابراهیمی، عزت و اکرم روشنفکر، «نگرشی برحضور زنان لبنانی در عرصه فرهنگی»، پژوهش زنان، دوره1، ش 2، صص 107-118، 1388.
ملاجعفر، معصومه، «بررسی جلوه­های رمانتیسم در مجموعه داستان­های قلم رصاص»، پایان­نامة کارشناسی­ارشد زبان و ادبیات عربی، استاد راهنما محمد­رضا خضری، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
مرادی، حجت­الله، «نقش زنان مسلمان در بحران­های مسلحانه»، مطالعات فرهنگی ـ دفاعی زنان، سال اول، ش 1، صص 83-114، 1384.
موحدی، راحله،«زنان در پی امتیازهای بیشتر»، روزنامه اعتماد، ص 14، ش 31/ 4/ 1388.
نصیحت، ناهید، «نشانه- معناشناسی ساختار روایی داستان  وما تشاؤون بر اساس نظریة گریماس»، نقد ادب معاصر عربی، سال دوم، ش 3، صص 39-64، 1391.
«زنان لبنان، فعال در اجتماع، دور از سیاست»، ندا، ش 19و20، 1375.