شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی چهرة واقعی زن مسلمان به جامعه اسلامی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفیحلیلی ضمن معرفی اثر به جامعة ادبی، سعی در واکاوی شخصیت ارائه شده از قهرمان را دارد. شخصیتی چند­بعدی که در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی نمونة یک زن موفق است و نویسنده به خوبی با چینش منسجم حوادث، سیر تحولی و رو به کمال شخصیت را به تصویر می­کشد. بررسی کتاب، نشان می­دهد نویسنده با معنا­محوری، خود را در قید ساختار روایت­ نویسی قرار نداده و سبک نگارش او بین خاطره ­نویسی و رمان­ نویسی در نوسان است. او در ترسیم  شخصیت قهرمان خود، با تمرکز بر جریان مقاومت، بیشتر به تبیین این بعد ازشخصیت أم یاسر پرداخته، هرچند از شاخصه­های فردی و معنوی او نیز غافل نمانده است و از پشتوانه­ها و زمینه­های فکری و تربیتی او نیز سخن می­گوید.

کلیدواژه‌ها


الامین، عبدالقدوس، الوصول، لبنان، دار الولاء، 2000.
أبوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، بیروت، دارالعلم للملایین، 1979.
ابن عبد­العزیز، فؤاد بن عبد­الکریم، قضایا المرأة فی الموتمرات الدولیة، المملکة السعودیة، د.ت.
اسماعیل، عزالدین، «ادب المقاومة العربیة»، الآداب، السنة السابعة عشرة، العدد 3،صص 17-18، 1969.
حکیم، عفاف، «المسلمة بین الثورة الاسلامیة و المقاومة الاسلامیة»، المنطلق، العدد 29، صص 23-30، محرم 1406.
خطیب، حنیفة، تاریخ تطور الحرکة النسائیة فی لبنان، بیروت، دارالحداثه، 1996.
رحماندوست، مجتبی، «رمان مقاومت، منابع، مضامین و بایدها»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش 156، صص 465 -485، 1379.
ریمون-کنان، شلومیت، روایت داستانی، بوطیقای معاصر، تهران، نیلوفر، ۱۳۸۷ .
سلیمانی، بلقیس، «زن در داستانهای جنگ»، ادبیات داستانی، دوره جدید، شماره اول، ش 55، صص  16-20، 1380.
کیانی، مریم و اکرم روشنفکر، مقاومت اسلامی لبنان از سلاح تا قلم، تهران، کتیبه گیل، 1394.
ملا ابراهیمی، عزت و اکرم روشنفکر، «نگرشی برحضور زنان لبنانی در عرصه فرهنگی»، پژوهش زنان، دوره1، ش 2، صص 107-118، 1388.
ملاجعفر، معصومه، «بررسی جلوه­های رمانتیسم در مجموعه داستان­های قلم رصاص»، پایان­نامة کارشناسی­ارشد زبان و ادبیات عربی، استاد راهنما محمد­رضا خضری، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
مرادی، حجت­الله، «نقش زنان مسلمان در بحران­های مسلحانه»، مطالعات فرهنگی ـ دفاعی زنان، سال اول، ش 1، صص 83-114، 1384.
موحدی، راحله،«زنان در پی امتیازهای بیشتر»، روزنامه اعتماد، ص 14، ش 31/ 4/ 1388.
نصیحت، ناهید، «نشانه- معناشناسی ساختار روایی داستان  وما تشاؤون بر اساس نظریة گریماس»، نقد ادب معاصر عربی، سال دوم، ش 3، صص 39-64، 1391.
«زنان لبنان، فعال در اجتماع، دور از سیاست»، ندا، ش 19و20، 1375.