تحلیل رمان‌های مهاجرت بهاء طاهر بر پایة کاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعة موردی: رمان مهاجرت «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس»)
تحلیل رمان‌های مهاجرت بهاء طاهر بر پایة کاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعة موردی: رمان مهاجرت «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس»)

خلیل بیگ‌زاده؛ پریسا احمدی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.342286.612544

چکیده
  آشوب از تقابل‌های دوگانۀ تولید معناست که امروزه درک درستی از علل روایت را مشخص می‌کند. لوتمان بر آن است که آشوب در تقابل با نظم است و رویکردی ویرانگرانه و سلبی به متن القاء می‌کند، در واقع این نوع از ...  بیشتر