پدیدارشناسی در قصیده «المئذنة» آدونیس بر اساس نظریه هوسرل
پدیدارشناسی در قصیده «المئذنة» آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

سید رضا میراحمدی؛ علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.347764.612583

چکیده
  نشانه - معناشناسی با پشت سرنهادن نشانه­شناسی ساخت­گرا، گر  متضمن تحولاتی مهم از­جمله پرداختن به موضوعاتی چون تن، ادراک، احساس و حضور­ گردید و به­تدریج به دورنمایی پدیدار شناختی گرایش پیدا ...  بیشتر