پدیدارشناسی در قصیده
پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

علی اکبر نورسیده؛ سید رضا میراحمدی؛ رقیه پوربایرام الوارس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.347764.612583

چکیده
  نشانه_معناشناسی با پشت‌سر‌نهادن نشانه‌شناسی ساخت‌گرا متضمن تحولاتی مهم از‌جمله پرداختن به موضوعاتی چون تن، ادراک، احساس و حضور‌ گردید و به‌تدریج به دورنمایی پدیدارشناختی گرایش‌پیدا‌کرد. درک ...  بیشتر