تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی
تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی

فاطمه دهقان؛ حجت رسولی؛ ابوالفضل رضائی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.341961.612542

چکیده
  استعارۀ مفهومی که برای اولین بار با کتاب «استعاره­ هایی که با آن زندگی می­کنیم»(1980) از لیکاف و جانسون شروع شد، استعاره را  نه ابزاری برای زیبایی‌آفرینی و ابداع هنری بلکه ابزاری برای تفکر می­ ...  بیشتر