نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

کاربرد واژه‌ها در معانی حقیقی یا مجازی زمان خود از ویژگی‌هایی است که هر گوینده‌ای در کلام خویش به آن اهتمام ویژه دارد. بر این اساس، معانی‌‌ای که پس از ایراد سخن برای واژگان پدید می‌آید هرگز نمی‌تواند مراد گویندة آن سخن باشد و مخاطبان آن سخن نیز نمی‌توانند مفاد کلام را طبق معانی جدید واژه‌ها، استنباط کرده و به صاحب سخن نسبت دهند، بلکه باید ذهن را از معناهایی که پس از ایراد سخن برای الفاظ به وجود آمده منصرف ساخت و بر مبنای معانی الفاظ در زمان ایراد سخن، مقصود گوینده را دریافت. این حقیقت در رابطه با درک و فهم واژگان قرآن کریم از اهمیت دوچندانی برخوردار است، زیرا قرآن کریم با زبان عصر نزول سخن گفته و واژگان را در معانی رایج آن زمان به کار برده است. بر این اساس پژوهش حاضر باعنایت به کاربردهای قرآنی واژة «کفر» به سیر تطور معنایی آن در زبان‌های سامی و از جمله زبان عربی پرداخته و سپس به بررسی خاستگاه واژه و ریشه‌شناسی آن می‌پردازد. علاوه بر این، دیدگاه‌های تفسیری و روایی نیز در خلال پژوهش مورد بررسی قرارگرفته و در پایان با نقد و بررسی برابر نهاده‌های واژة «کفر» در برخی از شاخص‌ترین ترجمه‌های فارسی، مفهومی دقیق‌تر برای این واژه و مشتقات آن بدست داده می‌شود. در این پژوهش دو معادل برای واژة «کفر» و مشتقات آن پیشنهاد می‌شود: نخست مفهوم ناسپاسی (نعمت و...) و دوم مفهوم انکار خداوند (نقطة مقابل ایمان).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Linguistic Study of Qoranic Word Kofr

نویسندگان [English]

  • Azartash Azarnoosh 1
  • Maryam Ghasem Ahmad 2

چکیده [English]

Using words in their real or Figurative meaningsis one of features that every speaker takes into substantial consideration while lecturing. Accordingly, meanings emerged after the word is spoken would never represent speaker's intention and its audience can't even infer its substances from word's new meaning and attribute it to the speaker, rather mind should be prevented from meanings emerging after the word is spoke. Speaker's intention should be concluded according to meanings of words at the time it's expressed. This fact has the most importance when perceiving and understanding Holy Quran's vocabulary because Holy Quran speaks with language of the time it was descended and has used its words according to their prevailing meanings at that time. Thus, this study explores meaning evolution of the word "kofr" in Sematic languages including the Arabic based on its application in Quran and then examines its origin and etymology. In addition, interpretive and narrative perspectives are addressed in the course of research and finally a more acute meaning for this word and its derivatives is presented regarding "kofr" entries in some of the most prominent Persian translations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kof
  • Qoran
  • Translaion