نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

سوگ فرآیندی است که آدمی به عنوان موجودی اجتماعی، ناگزیر از تجربة ناخواستة آن بوده و هست و مهم‌ترین عاملی که زمینه‌ساز این حالت روانی است، مرگ است. مرگ بیش از آن که پدیده‌ای بیولوژیک و مورد توجه زیست‌شناسان و پزشکان باشد، موضوعی اجتماعی، فرهنگی و روانی است که حزن و اندوه را برای فرد یا افرادی از جامعة بشری به همراه دارد و در این میان، شاعران به دلیل ذوق هنری سرشار خود، در درک این احساس و انعکاس و بازگو کردن آن، بسیار موفق‌تر از سایر طبقات جامعه ظاهر شده‌اند. امّا با وجود این، نباید تلاش‌های متخصصان سایر علوم – ازجمله روان‌شناسان - را در آشکار سازی این فرآیند نادیده گرفت.
پژوهشی که هم‌اکنون فراروی شماست، بیانگر مراحل برخورد مادران سوگوار عصر جاهلی و آغازین سال‌های ظهور اسلام، در غم فقدان فرزندان خویش است و این مهم از طریق بیان اجمالی حالت‌های روانی فرد داغ‌دیده در مراحل مختلف سوگ - که توسط روان‌شناسان به اثبات رسیده است - و سپس نمود این حالت‌ها در سوگ سروده‌های این زنان‌‌سخن سرا، مورد کنکاش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The representation of Psychologic mourning stages in the poems of mothers in the Jahilid era

نویسندگان [English]

  • Vesal Maymandi 1
  • Fatemeh Jamshidi 2

چکیده [English]

Mourning is a phenomenon which has to be experienced by all human beings more or less as social creatures. Dying is rather a social, cultural and psychological matter which results in a deep lament for a person or members of a society than being a biological phenomenon favored by biologists and doctors.
Meanwhile, poets were more successful than society members in the perception, reflection and expression of these emotions due to their artistic taste but the attempts done by other specialists in different sciences including psychologists in the manifestation of this phenomenon should not be ignored.
The present study aims to indicate the stages which lamentatory women in Ignorance Era passed through in the sorrow of their children’s death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elegy
  • Mother.
  • Mourning Stages
  • psychology