نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

نیما و بیاتی در ادبیات معاصر فارسی و عربی از پیشگامان شعر نو به شمار می‌آیند. گرچه میان این دو شاعر ارتباط و پیوندی نبوده است، اما هم زمانی و زیستن در شرایط سیاسی ـ اجتماعی مشابه و زیر سلطة استبداد و اختناق، داشتن تعهد اجتماعی همراه با روحی سرکش و معترض به وضع موجود و جبهه گیری در برابر آن، آشنایی با آثار شاعران نمادگرای فرانسه و گرایش به سمبولیسم، جنبه های مشترکی به شعر آن دو بخشیده است. از آن جمله می‌توان به حضور سهمگین شب در اشعار ایشان به عنوان نماد استبداد و سیاهی و خفقان اشاره کرد.
این مقاله ضمن اشاره به کارکرد نماد شب در شعر معاصر، به تحلیل دو شعر "هست شب" و "اللیل فی کلِّ مکان" از نیما و بیاتی می‌پردازد؛ سپس وجوه تشابه و افتراق آن دو را بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rule of night in two poems of Nimā Yushij and Abd al-Wahhāb Al-Bayāti

نویسندگان [English]

  • Abol-Hasan Amin Moqaddasi 1
  • Shahriyār Gity 2

چکیده [English]

Both Nimā and Al–Bayāti are one of the vanguard poets in contemporary literature of Iran and Iraq. Although it is not connection between them, but the synchronic conditions and living in analogous politic and social conditions, and inferior absolutism and stifling atmosphere, having social commitment with mulish and protester soul against society and taking up a fortified state against that, and acquainting symbolist poets of French literature, and trend to symbolism, have given very communications between their poetry. For example we can allude to dreadful attendance of “night“ in their poems by absolutism and tense atmosphere sign.
This essay by allusion to function of “night “in contemporary poems, analyze two poems: “Hast shab“ and “Allayl –lo fi kolle makanen“ of Nimā and Al–Bayāti. Afterwards explains the similarity and differentiation between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Poetry
  • Night
  • Defamiliarization
  • Nimā
  • Al– Bayāti