نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

حافظ ابراهیم، شاعر نئوکلاسیک مصری است که در دوران شعرسرایی خویش، توانست القابی همچون«شاعر النیل» و«شاعر الشعب» را از آن خود کند .از سوی دیگر، بدان جهت که شعر وی پر از طنین الفاظ و ضرب آهنگ واژگان است، او را «شاعر موسیقی» لقب داده‌اند.
    در این مقاله سعی بر آن داشته‌ایم تا ساختار موسیقایی شعر این شاعر بزرگ را بررسی کرده ، با تحلیل موسیقی بیرونی و درونی اشعار وی و ارائۀ جلوه‌هایی از آن، جایگاه موسیقایی شعر حافظ ابراهیم را برای مخاطب خویش ترسیم کنیم. در این زمینه و پس از نگاهی مختصر به زندگی شاعر ،نخست به تعریف موسیقی شعر و میزان و حدود آن و سپس به بررسی اوزان مورد استفادۀ شاعر و قافیۀ شعر وی در بخش موسیقی بیرونی و جلوه‌هایی از موسیقی لفظی (تکرار و جناس) و معنوی (تضاد و ...) در حیطه موسیقی درونی پرداخته شده است.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the musical structure in the poems of Hāfez Ibrāhim

نویسندگان [English]

  • Rasool Dehqānzād 1
  • Azādeh Mirzāei-Tabār 2

چکیده [English]

Hafez Ibrahim was an Egyptian neoclassical poet, who called Shāir al-Neel which means the poet of the Nile, and called Shāir al-Shāb, which means poet of the people. Besides, he was also called "the musical poet" because of his poetry which is full of meter and rhythm.
This paper attempts to review the musical structure as well as the external music and themes in Hāfiz Ibrāhim's poems. In this regard, after having a glance at the biography of this poet, we have reviewed the following items in Hāfiz Ibrāhim's poems: musical poem and its rate, the used rhythms in his poetry, verbal music (such as: repetition and synonymy etc.) and semantic music (such as: Antithesis etc.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hāfiz Ibrāhim
  • poems
  • External Music
  • Internal Music