نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

چکیده

تحلیل گفتمان روایی با یک رویکرد کل‌گرایانه یکی از شاخه‌های تحلیل گفتمان است. این مقاله سعی دارد محتوای داستان عیناک قدری غادة السمان را در قالب یک پژوهش ساختار محور و با تأکید بر مهمترین مباحث گفتمان روایی مورد اشارة ژرار ژنت نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. هدف اصلی در این جستار، بررسی سه عنصر زمان، وجه و لحن به­عنوان تکنیک‌های روایتی و کارکرد آنها در به تصویر کشیدن سختی‌ها و مشکلات دنیای زنان در قالب یک داستان فمینیستی است تا علاوه بر کشف تکنیک‌های روایی آن، خواننده را با تفکر نویسنده در باب زنان و موضع‌گیری آنان در برابر محدودیت‌های زندگی شخصی و اجتماعی آشنا سازد. روش کار در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده و با تمرکز به کتاب ژنت سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان روایی تا چه میزان توانسته است در انعکاس درگیری‌های ذهنی نویسنده در باب مشکلات زنان موفق عمل کند؟ زمان‌پریشی، ایجاد پرش‌ها و وقفه‌های داستانی، کانونی‌سازی دوگانه، پررنگ یا کم‌رنگ‌ساختن نقش راوی در مواضع مختلف داستان، حرکت زمانی برای رسیدن به نوعی همزمانی بین داستان و فعل روایت از مهمترین تکینیک‌های روایی است که در این داستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Check-Forming Elements of the Story “Your Eyes are My Destiny” Ghada al-Samman Based on the Theory of Narrative Discourse “Gérard Genette”

نویسندگان [English]

  • Ali Salimi 1
  • Samireh Khosravi 2

1 Professor, Department of Arabic Language and Literature. University of Razi

2 Ph.D student, Arabic Language and Literature. University of Razi

چکیده [English]

An analysis of narrative discourse with a holistic approach is one of the branches of discourse analysis that is used to examine units above the level of a sentence.This article attempts to story content, " Your eyes are my destiny" Ghada al-Samman in the form of a research-oriented structure with an emphasis on the most important issues of narrative discourse of reference "Gérard Genette 'French structuralist theorist studied's Only to discover the techniques of narrative, The main purpose of this research is to examine the three elements of time, aspect and tone as narrative techniques and their function in depicting the hardships and problems of women in the form of a feminist story the reader writer thinking about women and their position in the familiar limitations of personal and social life. Methods In this study, descriptive analysis and citing the book of genetics and library resources and try to answer this question is to what extent the narrative discourse in conflicts reflection of the author on the problems of women succeed? At first, the woman's storyteller (Talat) has been studied and his role in the story is being studied. Through this, it became clear that the author, by creating this role in the story, sought to highlight the importance of women's identity in women's lives. Secondly, from the point of view of the analysis and critique of discourse and its function in discovering and explaining the duality of identity, which has been the result of denial of femininity, has drawn attention to the character of the story. The narrative discourse analysis is very successful in this regard and reveals the hidden layers of the text through timing, change in the canon and the position of the narrator in the story.Anachronies, In two modes of presentation (passing to the future) and backwardness (passing to the past) and breaking the linear system of events within the discourse, creating gaps and breaks a story, double Kanvnysazy, bold or different positions Kmrngsakhtn role of the narrator in the story, the time to reach some kind of synchronicity between story and narrative and Creating a Time Diversity action of the narrative techniques used in this story. Removing a woman's identity and dare to accept her is the main result of this story. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Discourse
  • Short story
  • Ghada Cement
  • Gérard Genette
اسکولز، رابرت، درآمدیبرساختارگراییدرادبیات، ترجمة فرزانه طاهری، تهران، نشر آگاه، 1383.
ایگلتون، تری ، پیش‌درآمدیبرنظریههایادبی، ترجمة عباس مخبر، تهران، چاپ سوم ، مرکز، 1368.
بارت، رولان و آخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبی (دراسات)، ترجمة: مجموعة من الباحثین، المغرب، منشورات اتحاد کتاب المغربی، 1992.
برتنس، هانس، مبانینظریة ادبی، ترجمة محمد رضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی، 1384.
بهرام‌پور، شعبان‌علی، مقدمه تحلیل انتقادی گفتمان (نورمن فرکلاف)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1379.
بنینی، زهره، بنیة الخطاب الروائی عند غادة السمان مقارنة بنویة، أستاذ المشرف الطیب بودربالة، جامعة العقید الحاج لخضر، 2008.
تولان، مایک، روایتشناسی،درآمدیزبانشناختی  انتقادی، مترجمان سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران، سمت، 1386.
جینیت، جیرار، خطاب الحکایة بحث فی المنهج، ترجمة محمد معتصم وعمر حلّی وعبدالجلیل الأزدی، القاهرة، المجلس الأعلی للثقافة، الطبعة الثانیة، 1997.
جینیت، جیرار و آخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلی التبئیر، ترجمة ناجی مصطفی، منشورات الکوثر، 1989.
حیدر، محمد، «عیناک قدری»، الآداب، السنة العاشرة، العدد 6، صص 31-35، یونیه 1962.
سمان، غادة ، عیناک قدری، بیروت، منشورات غادة السمان، 2005.
عزَّام، محمد، تحلیل الخطاب الأدبی (على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة)، دمشق، منشورات اتحاد الکتاب العرب، 2003.
فتوحی، محمود، سبک‌شناسی (نظریه‌ها، رویکردها، و روش‌ها)، تهران، سخن، چاپ دوم، 1390.
لوته، یاکو، مقدّمه­ایبرروایتدرادبیّاتوسینما، ترجمة امید نیک فرجام، تهران، مینوی خِرَد، 1388.
محمدی، اویس و زینب صادقی، «نقد فمینیستی داستان کوتاه مردی در کوچه  از کتاب  چشمانت سرنوشت من اند  از غادة السمان»، زبان و ادبیات عربی، ش 8، صص 85-114، بهار و تابستان 1392.
همفری، روبرت، تیارالوعیالروایةالحدیثة، ترجمة محمود الربیعی، دارالمعارف، القاهرة،  1975.
 
Shen, Dan (2005). “Defense and challenge: reflections on the relation
between story and discourse,  Vol. 10, No. 3 , pp. 222-243, Ohio State
University Press.