کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در سروده‌های سهراب سپهری و خلیل حاوی (بر اساس نظریه معناشناسی شناختی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

زبان به عنوان مهم­ترین کنش انسانی برای انتقال مفاهیم ذهنی محسوب می­شود. تحلیل این مجموعة بی­منتها از نمادها که در قالب واژگان نمود پیدا می­کنند یکی از دغدغه­های قابل اعتنا در ادبیات و زبان‌شناسی محسوب می­شود. معناشناسی شناختی، یکی از شیوه­های مطالعة زبان است که به کمک آن می­توان رابطه­ای قابل استناد میان زبان، تجربیات بیرونی، اندیشه­ها و تجارب اجتماعی برقرار نمود. فهم و تعلیل کاربست گونه­های مختلف طرح­واره­های تصویری، یکی از مباحث پایه­ای در این اسلوب تحلیل زبانی به شمار می­آید. با چنین رویکردی می­توان، به تعبیری روشمند از مفاهیم انتزاعی نهفتة زبان و ساخت اندیشگی صاحب اثر دست یافت. پژوهش حاضر، به شیوه­ای توصیفی-تحلیلی، به مقایسة کاربرد و بسامد انواعی از طرح­واره­های تصویری در سروده­های سهراب سپهری و خلیل حاوی پرداخته است. اغلب سروده­های سهراب سپهری تلفیقی از باورهای متنوّع عرفان اسلامی و باورهای شرقی مانند بودیسم است که بی هیچ تزاحمی در کنار هم گرد آمده­اند. سروده­های این شاعر را می­توان شکل خاصّی از شعر عرفانی جهان­شمول با زبانی امروزی دانست. سروده­های خلیل حاوی نیز، تجلی‌گاه عرصه‌های متفاوتی از باورهای دو خاستگاه فلسفة شرقی و غربی بوده­است. شعر او علاوه بر موضوعات و دغدغه­های میهنی جولانگاه مفاهیم ذهنی خاصّی است که فهم همة آن‌ها در پاره­ای موارد ساده نیست. این پژوهش تلاشی است برای پاسخ به این پرسش­ها که سهم هر یک از طرح­واره­ها، در شعر دو شاعر به چه میزانی بوده­است و نیز مبانی فکری سرایشگران چه تأثیری در بهره­گیری از نوع طرح­واره­ها و بسامد آنها داشته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که هنر نقاشی سپهری، درون‌مایة عرفانی سروده­ها و نیز عزلت شاعرانة وی، موجب شده­است تا «طرح­واره­های حجمی» بسامد بیشتری در اشعارش داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل پاره­ای از نابسامانی­های اندیشگی و اندوه حاکم بر قصاید خلیل حاوی، بیشترین فراوانی «طرح­واره­های قدرتی» که بیانگر شکست در مسیر فعّالیّت­های اجتماعی هستند، در قصاید این شاعر به چشم می­خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of the Pictorial Schemes in Sohrab Sepehri and Khalil Hawi’s Poetry (Based on Cognitive Semantics)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Bagherabadi 1
  • Ali Salimi 2
  • Touraj Zeinivand 3
1 PhD Graduate in Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
2 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
3 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Language is considered as one of the outstanding interactive means of human beings to transmit mental concepts. The analysis this infinite collection of symbols that are manifested in the form of words is one of the concerns in literature and linguistics. Cognitive semantics is one of the approaches dealing with language and can be used to find out a reliable relation between language, outside experiences, thoughts, and social experiences. Comprehending and analyzing the application of pictorial schemes is one of the fundamental issues in cognitive semantics. Through such an approach, we can arrive at a valid interpretation of the abstract concepts of the language of a text and at an understanding of the cognitive structure the writer of that text. This research tries to find out the frequency and application of pictorial schemes in Sohran Sepehri and Khalil Hawi’s poetry. Most of Sepehri’s poetry is a combination of different beliefs in Islamic mysticism and Eastern religions like Buddhism, which are juxtaposed in the most harmonious way. His verses can be considered as mysticism expressed in today’s language. Khalil Hawi’s verses also manifest different beliefs of Western and Eastern philosophy. His poems not only incorporate issues and conflicts of his country, but describe mental concepts which are difficult to comprehend. This research seeks to determine what the role of pictorial schemes in the poems of these poets is, and how their theoretical concepts affect the frequency and application of the pictorial schemes. The findings show that Sepehri’s practice of painting, the mystical concepts of his poems, and his poetical loneliness cause “body schemes” to have the most frequency in his verses. On the other hand, because of the thought disorder and the melancholy governing Khalil Hawi’s verses, “power schemes,” all of which express failure in the social activities, are frequently seen in his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative literature
  • Cognitive semantics
  • Pictorial schema
  • Sohrab Sepehri
  • Khail Hawi
اسوار، موسی (1391)، پیشگامان شعر امروز عرب، تهران: سخن، چاپ 2.
باقری خلیلی، علی­اکبر، محرابی­کالی، منیره (1392)، «طرح­وارة چرخشی در غزلیّات سعدی و حافظ شیرازی»،  نقد ادبی، ش 23، صص 125-148.
بیابانی، احمدرضا، طالبیان، یحیی (1391)، «بررسی استعاره جهت­گیرانه و طرح­واره­های تصویری در شعر شاملو»، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، ش 1، صص 99-126.
حاوی، خلیل (1993)، دیوان خلیل حاوی، بیروت: دارالعودة.
الحرّ، عبدالمجید (1995)، خلیل حاوی شاعر الحداثة و الرّومانسیّة، بیروت: دارالکتب العلمیّة.
حسینی، صالح (1371)، نیلوفر خاموش (نظری به شعر سهراب سپهری)، تهران: نیلوفر.
خزاعی­فر، علی (1385)، «سهراب سپهری و ویلیام وردزورث»، فرهنگستان، ش 2، صص 59-83.
راسخ­مهند، محمد (1393)، درآمدی بر زبان­شناسی شناختی، تهران: سمت.
ریتا عوض (1974)، اسطورة الموت و الإنبعاث فی الشعر العربی الحدیث، بیروت: جامعة الإمریکیّة.
ساورسفلی، سارا (1388)، خانة دوست کجاست (تحلیل اشعار سپهری)، تهران: سخن.
سپهری، سهراب (1370)، هشت کتاب، تهران: آرین، چاپ 10.
شفیعی­کدکنی، محمّدرضا (1393)، شعر معاصر عرب، تهران: سخن، چاپ 3.
شمیسا، سیروس (1370)، نگاهیبهسپهری، تهران: مروارید.
صفوی، کوروش (1382)، «بحثی دربارة طرح­واره­های تصویری از دیدگاه معنی­شناسان شناختی»، فصلنامة فرهنگستان، ش 21، 65-85.
عابدی، کامیار (1375)،  از مصاحبت آفتاب (زندگی و شعر سپهری)، تهران: روایت.
عباس، احسان (1384)، اتجاهات الشعر العربی المعاصر،حبیب­الله عباسی، تهران: سخن.
عبدالکریمی، سپیده (1393)، فرهنگ توصیفی زبان­شناسی شناختی، تهران: علمی.
گلستان، لیلی (1383)، سهراب سپهری، شاعر - نقّاش، تهران: امیرکبیر.
المیر، طلال (2009)، النبوءة فی الشعر العربی الحدیث، بیروت: المؤسسة الجامعیّة للدراسات.
نرماشیری، اسماعیل (1390)، «نگاهی تحلیلی - فلسفی به منظومة صدای پای آب سپهری»، ادب پارسی معاصر، ش 2، صص 133-149.
ویسی، الخاص، دریس، فاطمه (1394)، «کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی»، زیبایی­شناسی ادبی، ش 23، صص 9-26.
Lakoff, G. (1987). Women, Fire and Dangerous Things. Chicago University Press.