دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-184 
بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی

صفحه 39-58

10.22059/jalit.2019.233517.611721

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی