دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-184 
4. بازتاب باورهای عامیانه در دیوان متنبی

صفحه 39-58

10.22059/jalit.2019.233517.611721

حدیث شیخ اسدی؛ صادق سیاحی؛ حسن دادخواه تهرانی


5. تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف

صفحه 59-79

10.22059/jalit.2019.257558.611904

نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی فارسانی؛ یدالله زرگر