دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-130 
4. نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق

صفحه 47-68

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی