نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

به باور صورت­گرایان تکرارهای کلامی و نحوه حضور آنها در ساختمان شعر، فرم هنری و زیبایی­ شناسیک متون شعری را به وجود می­ آورد که در برجسته ­سازی کلام تأثیر به سزایی دارد. در متون ادبی انتخاب واژگان مناسب، نوع چینش آنها در ساختمان جمله، چگونگی ارتباط واژگان با یکدیگر در ساختار کلام، توجه به آواها و موسیقی نهفته در حروف تشکیل‌دهندۀ آنها می‌تواند در ایجاد موسیقی و خلق فضای آهنگین در متون ادبی تأثیرگذار باشد. تکرار در شعر نو عربی فرم و ساختار خاص خود را داراست و در سطوح مختلف کلامی از جمله تکرار حروف، واژگان، جملات و مقاطع نمود یافته است. نحوۀ حضور و چگونگی قرار گرفتن این گونه از تکرارها در بافت قصیده اشکال مختلفی از ساختارهای تکرار موسوم به تکرار هندسی را در معماری قصیده به وجود می­آورد که ارتباط محکمی با مضمون شعر و تجربه شعری شاعر دارد و رکن مهمی در پیدایی توازن­ آوایی و نظم آهنگ کلام به حساب می­آید. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انواع تکرارهای هندسی در شعر أمل دنقل پرداخته ­شده است. در شعر دنقل انواع تکرارهای کلامی آگاهانه، فنی و با اغراض مشخصی از سوی شاعر صورت گرفته به گونه ­ای که انسجام ساختاری و معنایی قصیده­ های دنقل تا حد زیادی مرهون تکرارهای هندسی است. تکرار در شعر دنقل با هدف گسترش معنا، تأکید و تثبیت پیام در ذهن مخاطب، تصویرسازی و برجسته کردن مفاهیم مورد نظر شاعر صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Geometric Repetition in Amal Donqol's Poems

نویسندگان [English]

  • Samira Farahani 1
  • Shahriar Niazi 2
  • Abolhasan Amin moghadasi 3
  • Hasan Meghyasi 4

1 Ph.D Candidate in at the Department of Arabic Language and Literature in the University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor at the Department of Arabic Language and Literature in the University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Professor at the Department of Arabic Language and Literature in the University of Tehran, Tehran, Iran.

4 Associate Professor at the Department of Arabic Language and Literature in the University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

From the formalists' viewpoint, verbal repetitions and the way they are used in the structure of artistic and aesthetic poetic texts have a great effect on the prominence of words. In literary texts, choosing the right words, the type of arrangement in the sentence, how words relate to each other in word structure, Pay attention to the sounds and music hidden in the letters that make up them it is effective in creating music and creating a harmonious atmosphere in literary texts. Repetition in new Arabic poetry has its particular form and structure and it is displayed at different levels of speech including the repetition of letters, vocabulary, sentences. The way these repetitions are placed in the texture of an ode shapes different forms in the structure of repetitions in the architecture of the ode which the  has a strong relationship  with the content of poetry and the poetic experience of the poet and is considered as an important foundation in appearing phonemic balance and melody of speech. This article aims at scrutinizing geometric repetitions in the poetry of Amal Donqol via analytic. Descriptive method. In Donqol's poem one can encounter different kinds of scholarly technical and with certain objectives. In a way that syntactic semantic cohesion of Donqol's odes is to a great extent. Based on geometric repetitions. Repetition in Donqol's poems aims at developing meaning, emphasis and stabilizing the message in the mind of the addressee, picturing and high lighting the concepts meant by the poet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parallelism of Vocabulary
  • Phonetic Parallelism
  • geometric repetitions
  • new Arabic poetry
  • Amal Donqol
امین­مقدسی، ابوالحسن و همکاران (1396)، «دلالت­های تکرار در شعر بدوی الجبل»، ادب عربی، سال 9، شمارۀ1، 53-72.
البحراوی، سید (2002)، صناع الثقافة الحدیثة فی مصر، بلاط. www.kotobarabia.com.
بهروزی، زهره (1398)، «بررسی تکرار هندسی و کارکرد آن در سورۀ بقره»، مجله پژوهش­های ادبی- قرآنی، سال 7، شمارۀ 3، 83-111.
الخولی، ختام عثمان (2013)، «أیقونة الخیول فی نص أمل دنقل "الخیول"»، دراسات العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، المجلد40، العدد3، 662-671.
دنقل، أمل (بی­تا)، الأعمال الشعریة الکاملة، بلاط، بیروت، دارالعودة (مکتبة مدبولی).
رجبی، فرهاد (1392)، «کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صالحی»، مجله ادب عربی، سال 5، شمارۀ 2، 47-68.
رحمانی، اسحاق (1393)، «زیبایی­شناسی تکرار در شعر توفیق زیاد»، نشریه ادب پایداری، سال ششم، شمارۀ 11، 77-106.
روحانی، مسعود و همکاران (1391)، «تکرار و ارزش سبکی آن در شعر معاصر»، مجلۀ پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، سال سوم، شمارۀ1(پی‌درپی9)، 109-134.
زارعی کفایت، حشمت االله و عبدالعلی آل بویه لنگرودی (1395)، «کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (موردپژوهی شعر بدر شاکر سیاب)»، مجله ادب عربی، سال 8، شمارۀ 1، 1-18.
سلیمان، محمد (2007)، الحرکة النقدیة حول تجربة أمل دنقل الشعریة، بلاط، عمان- الأردن، دارالیازوری العلمیة للنشر و التوزیع.
شرتح، عصام (2011)، موحیات الخطاب الشعری؛ دراسة فی شعر یحیی السماوی، دمشق، دارالینابیع.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه.
عبدالمطلب، محمد (1995)، بناء الاسلوب فی شعر الحداثة؛ التکوین البدیعی، الطبعة الثانیة، بیروت، دارالمعارف،
عبید، محمد صابر (2001)، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، دمشق، اتحاد الکتاب العرب.
علی ابوغالی، مختار (1955)، المدینة فی الشعر العربی المعاصر، الکویت، عالم المعرفة.
عید، حسین (1985)، «ظاهرة التکرار فی شعر أمل دنقل»، مجلة ابداع، السنة الثالثة، العدد السادس، 29-34.
الغرفی، حسن (2001)، حرکیة الإیقاع فی الشعر العربی المعاصر، بیروت، إفریقیا الشرق.
فرع شیرازی، سیدحیدر  و فاطمه شیرزای (1396)، «التکرار الهندسی فی شعر عبدالرحیم محمود»، لسان مبین، دورۀ 8، شمارۀ 27، 117-135.
قرانیا، محمد (2003)، قصائد الاطفال فی سوریة، دمشق، منشورات اتحاد الکتاب العرب.
محبتی، مهدی (1380)، بدیع نو، تهران، انتشارات سخن.
 الملائکة، نازک (1962)، قضایا الشعر المعاصر، بیروت، دارالآداب.
نجفی­ایوکی­، علی (1391)، «شگردهای فراخوانی شخصیت­های سنتی و بیان دلالت­های آن در شعر أمل دنقل»، ادب عربی، سال 4، شمارۀ 3، 17-46.
 Amin Moghadesi, A. (2017), Implications of Repetition in Badavi al-Jabal Poetry, Arabic Literature, 9 (1), 53-72. [In Persian].
Abdulmutallab, M. (1995), Building Style in the Poetry of Modernity (1th Ed.). Beirut: Dar al- Maaref. [In Arabic].
Abyd, M. (2001), Contemporary Arabic ode in terms of semantic and phonetic structure, Demashq, Union of Arab Writers. [In Arabic].
Ali Abu Ghali, M. (1995), The City in Modern Arabic Literature .Kuwait: Alam Al –maarifa. [In Arabic].
Awwad, H. (1985), The phenomenon of repetition in Amal Donqol's Poems. Ibdaa, 3(6), 29-34. [In Arabic].
Al-bahrawi, S. (2002), Makers of Modern Culture in Egypt. [In Arabic].
Behrouzi, Z. (2019),  A Study of Geometric Repetition and Its Function in Surah al-Baqarah, Quarterly Journal of Literary-Quranic Research, 7 (3), 83-111. [In Persian].
Donqol, A. (N.D.), Complete Poetry, Beirut, Maktaba Madbouly. [In Arabic].
Fare Shirazi, h.  Shirazi , F. (2017), Geometric Repetitions in the Poetry of Abdul Rahim Mahmood, Lesan-e Mobeen, V8 (27), 117-135. [In Persian].
Al-ghrfy, H. (2001), Dynamic of the rhythm in contemporary Arabic poetry, Beirut, Afrique Orient. [In Arabic].
Al Khouli, Kh. (2013), The Iconography of “The Horse” in Amal Dunqol's Poetry, Dirasat, Human and Social Sciences, V 40(3), 622-671. [In Arabic].
Al-malaika, N. (1962), Issues of Contemporary Poetry (1th Ed.), Beirut, Dar Al- Adab. [In Arabic].
Mohabati, M. (2001), New rhetoric's, Tehran, Sokhan Publications. [In Persian].
Qranya, M. (2003), The children's Poems in Syria, Demashq, Union of Arab Writers. [In Arabic].
Rajabi, F. (2013), Literal and Meaning Function of Repetition in the Poem of Ahmad Matar and Omran Salahi, Journal of Arabic Literature, V5 (2), 47-68. [In Persian].
Rahmani, I. (2014), Aesthetics of repetition in the poetry of Tawfiq Ziad, The Journal of Resistance Literature, V6 (11), 77-106. [In Persian].
Ruhani, M. (2012), The Repetition and its stylistic value in contemporary poetry, Journal of Literary Criticism and Stylistics studies, 6(11), 109-134. [In Persian].
Suleiman, M. (2007), Critical Studies on the experience of Amal Donqol poetry, Amman, Ordon, dar alyazori for publishing and distribution. [In Arabic].
Sherteh, E. (2011), Poetic Discourse Implications, A Study of Yahya Samawi’s Poetry, Demashq, Dar al-Yanabea. [In Arabic].
Shafiei Kadkani, M. (2001), Poetry and Music, Tehran, Agah Publishing. [In Persian].
 Najafi Ivaki, A. (2012), The tips of Calling of The ancient Characters and its Evidence in Amal Donqol’s poem, Arabic Literature, 4(3), 17-46. [In Persian].
Zarei kefayat, H. (2016), Function of the Element of Tautology and its aesthetics in contemporary Arabic poetry (By Surveying the Case Badr Shaker Sayyab's Poetry). Journal of Arabic Literature, V8 (1), 1-18. [In Persian].