نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دو نظریۀ پسااستعماری و چندصدایی (پولیفونی) از جهت واکاوی گفتمان تک‌صدای قدرت، پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند. درحالی‌که میخائیل باختین رمان چندصدایی را جهانی هزارتو و رنگارنگ و عرصه‌ای برای پژواک آواهای گوناگون می‌داند، نظریه‌پردازان پسااستعماری نیز می‌کوشند سویه‌ها و مؤلفه‌های سلطه‌گریِ هژمونیک متون ادبی را بکاوند و صدای مردمانِ درحاشیه و فرودست را موضوع نقد ادبی قرار دهند. بر این اساس، پژوهش پیش ­رو، با اتکای بر مفروضات نظریۀ چندصدایی باختین، می­کوشد مؤلفه­های این نظریه، از جمله شیوۀ روایت، تعدد گفتمان و گونه­های الحاقی را در پنج‌گانۀ مدن‌الملح (شهرهای نمک)، که روایتی است شبه‌تاریخی از فرآیند پیدایش نفت در شبه‌جزیرۀ عربستان و دگردیسی رویکرد استعمار (از شیوۀ کلاسیک به نو)، بکاود و برمبنای آن، خوانشی پسااستعماری از رمان مزبور ارائه دهد. دستاوردهای این مقاله را می‌توان در دو مورد نظری و کاربردی خلاصه کرد: اول، منطق مکالمه‌ای و نظریۀ چندصدایی میخائیل باختین، به‌دلیل کاربستش در تبیین مؤلفه‌های سلطه‌گری و تک‌صداییِ قدرت مطلقه، می‌تواند افق‌های نوینی در حوزۀ مطالعاتی پسااستعماری بگشاید؛ و دوم، عبدالرحمن منیف در پنج‌گانۀ مدن‌الملح، با ارائۀ آواها و گفتمان‌های مختلف و گونه‌های الحاقیِ برگرفته از سنت فکری و فرهنگیِ عربی-اسلامی، گفتمان مسلط استبداد/استعمار را وارد منطق مکالمه‌ای کرده و مشروعیت برساختۀ آن را با قراردادن در کنار پادگفتمان‌های هم‌ارز، از کار انداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postcolonial Reading of Novel Cities of Salt Based on Polyphony Theory of Mikhail Bakhtin

نویسندگان [English]

  • Kamal Baghjari 1
  • Yadollah Ahmadi Malayeri 1
  • Nasrin Ranjbaran 2

1 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature

2 Ph.D. Candidate in Arabic Language and Literature College of Farabi/University of Tehran

چکیده [English]

Post-colonialism and the theory of polyphony are closely related in terms of analyzing the monophonic discourse of power. While Mikhail Bakhtin considers the polyphonic novel as a labyrinthine, colorful world that gives vent to heterogeneous voices, postcolonial theorists attempt to investigate aspects and factors of hegemonic tyranny and discuss the voice of the marginalized and the disadvantaged people as the topic of literary criticism. Cities of Salt by Abdul Rahman Munif (the famous Arab novelist), which is a quasi-historical account of the process of the discovery of oil in Saudi Arabia and the transformation in the point of view of colonialism (from classic to modern), adopts a polyphonic and dialogic narrative in order to offer a multifarious image of the middle east during the colonial and the post-colonial periods. It sets out to show how the modern colonialist perspective of the United States substitutes the classic British one. In theoretical terms, the present study expounds upon some of the most central components of Mikhail Bakhtin’s theory of polyphony and dialogism so as to apply it to postcolonial studies. In applied terms, the writers have attempted, relying on assumptions of Bakhtin’s polyphonic theory –such as the narrative line, the multiplicity of discourse and the incorporated genres– to offer a postcolonial reading of the pentalogy Cities of Salt. Hence, the findings of the present article can be divided into two theoretical and applied parts: first, dialogism and the polyphonic theory of the novel by Bakhtin can open new horizons in the field of postcolonial studies, such as divulging the hegemonic aspects of the literary text and, more specifically, the narrative. Second, Abdul Rahman Munif, in Cities of Salt, offers various voices and discourses so as to push the dominant discourse of tyranny/ colonialism into a dialogic structure and nullify its made-up authority through juxtaposing it with other, equally valid, anti-discourses. Third, the writer offers incorporated genres adapted from the cultural Arabic-Islamic tradition in order to render null and void the oriental discourse of colonialism, which consists of robbing the colonized of their identity and ignoring their history and culture in an attempt to make them appear as savage barbarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdul Rahman Munif
  • Cities of Salt
  • Postcolonialism
  • polyphony
  • Mikhail Bakhtin
إبراهیم، صالح (2004)، أزمة الحضارة العربیة فی أدب عبدالرحمن منیف، المغرب، المرکز الثقافی العربی الدار البیضاء.
آجودانی، ماشاءالله (1393)، یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه)، تهران، اختران، چاپ پنجم.
احمدی، بابک (1386)، ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز، چاپ نهم.
آلن، گراهام (1389)، بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران، مرکز، چاپ سوم.
بابایی، پرویز (1391)، فرهنگ اصطلاحات و مکتب­های سیاسی، تهران، نگاه.
باختین، میخائیل (1397)، پرسش‌های بوطیقای داستایفسکی، چ2، ترجمۀ سعید صلح‌جو، تهران، نیلوفر.
باغجری، کمال (1399)، «خوانش پسااستعماری ثلاثیة الجزایر (الدار الکبیرة، الحریق و النول) اثر محمد دیب»، ادب عربی، دورۀ 12، ش 2، صص 85-107.
تاجیک، محمدرضا (1389)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ دوم.
حسن شاهی، سعیده و روح الله صیادی نژاد و علی نجفی ایوکی (1398)، «بررسی استعاره‌های ایدئولوژیکی در رمان مدن الملح عبدالرحمن منیف، بر اساس نظریۀ ون‌دایک»، جستارهای زبانی، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۱۱۳-۱۴۲.
دراج، فیصل (2002)، نظریة الروایة والروایة العربیة، الطبعة الثانیة، الدار البیضاء/بیروت، المرکز الثقافی العربی.
الرویلی، میجان و سعد البازعی (2007)، دلیل الناقد الأدبی، الطبعة الخامسة، الدار البیضاء/بیروت، المرکز الثقافی العربی.
سجودی، فرزان (1390)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران، علم، چاپ دوم.
العید، یمنی (1986)، الراوی؛ الموقع و الشکل دراسة فی السرد الروائی، بیروت، موسسة الأبحاث العربیة.
المحایدین، عبدالحمید (1999)، التقنیات السردیة فی روایات عبدالرحمن منیف، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
مقدادی، بهرام (1393)، دانش‌نامۀ نقد ادبی از افلاطون تا به امروز، تهران، چشمه.
مکاریک، ایرنا ریما (1385)، دانش‌نامۀ نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگه، چاپ دوم.
منیف، عبدالرحمن (2005ب)، مدن‌الملح الأخدود، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، المملکة المغربیة: المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2005الف)، مدن‌الملح التیه، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2005د)، مدن‌الملح المنبت، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2005هـ)، مدن‌الملح بادیة الظلمات، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2005ج)، مدن‌الملح تقاسیم اللیل و النهار، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2007الف)، الکاتب و المنفی، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
ــــ (2007ب)، بین الثقافة و السیاسة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الدار البیضاء، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، الطبعة الحادیة عشرة.
النابلسی، شاکر (1991)، مدارالصحراء؛ دراسة فی أدب عبدالرحمن منیف، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و‌النشر.
وبستر، آلن (1382)، پیش­درآمدی بر مطالعۀ نظریۀ ادبی، ترجمۀ الهه دهنوی، تهران، روزگار.
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1981), The Dialogic Imagination: Four Essays, Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist, Austin, University of Texas.
Mills, Sara (1997), Discours, London, Routledge.
Pechey, Graham (2007), Mikhail Bakhtin: The Word in The World, Oxford, Routledge.