دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-145