دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-145