دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-187 
المرأة الجاهلیة والحروب القبلیة

صفحه 47-68

10.22059/jalit.2020.211947.611507

مصطفی شیروی خوزانی؛ مهدی ناصری؛ توفیق باوی