احساس رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

چکیده

مکتب رمانتیسم از معروف‌ترین مکاتب ادبی معاصر است که بر آثار شاعران و نویسندگان کشورهای مختلف جهان تاثیر فراوانی داشته است. این مکتب هرچند نوظهور است، به نظر می‌رسد بتوان مضامینی را که بر آن تاکید می‌کند، در شعر دوره‌های ادبی پیش از آن نیز یافت.
نویسنده در این مقاله قصد دارد با بررسی غزل‌های ابن زیدون که از برجسته‌ترین شاعران اندلس است، به این پرسش‌ها پاسخ گوید: آیا در غزلهای این شاعر مضامینی شبیه آنچه امروزه مضامین رمانتیک خوانده می‌شود، وجود دارد؟ و اگر چنین است، تصویرهایی که برای بیان این مضامین ابداع کرده است تا چه میزان به ویژگی‌های تصویر‌پردازی‌های خاص این مکتب نزدیک است؟
روش نویسنده برای پاسخ به این پرسش‌ها، روش توصیفی-تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر چند مکتب رمانتیسم مکتبی جدید است، مضامین ذیل را می‌توان از مصادیق مضامین رمانتیک در شعر ابن زیدون دانست: اندوه فردی ناشی از عشق بدفرجام به ولاده دختر مستکفی که علاوه بر رسیدن به هجران، سبب به زندان افتادن وی گردید. اشتیاق به وطن که گاه در اشعار آمیخته به یاد محبوب و گاه در اشعار مستقل نمودار شده است. بازگشت به دوران گذشته بخصوص دورانی که خوشی‌های شاعر در آن رقم خورده است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که تصویر‌پردازی‌های شاعر، بویژه توصیفاتش، از انسجام در محور عمودی شعر کم بهره است؛ اما وی در بسیاری موارد، برای بیان اغراض و احساسات درونی خویش، زبان استعاری را که از ویژگی‌های شعر رمانتیک است، برگزیده است.

کلیدواژه‌ها