نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

در نگاه بوردیو جهان اجتماعی بر پایۀ تمایز استوار است که این تمایز در مفاهیم ساختاری چون فضا، میدان، طبقه و سرمایه و همچنین در سطح مفاهیم کنشی، یعنی عادت‌واره، عملکردهای درون میدان و ذائقه و سلیقه نمایان است. معمولاً متن‌هایی چون هنر، رمان، ادبیات و حوزه‌های دیگر فرهنگ‌عامه سرریزهای جامعه‌اند که تحلیل و بررسی آ‌نها می‌تواند پژوهشگران را به درک و فهم جامعه رهنمون سازد. فهم متن‌های ادبی با رویکرد بوردیویی، می‌تواند شیوه‌های تمایز در هر جامعه‌ای را نشان دهد. رمان اللَّص وَ الکِلاب از داستان‌های نمادگرایانۀ نجیب محفوظ است که قابلیت بررسی در چارچوب مصادیق مزبور را دارد؛ چراکه نویسنده با درنظرداشتن مفاهیمی همچون دین، فرهنگ، جامعه و طبقه به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم در جامعۀ مصر می‌پردازد و به ناعدالتی­های حاکم بر آن جامعه خُرده می‌گیرد. روایت داستان به‌گونه‌ای شکل یافته که محدودیت‌ها و شرایط خاص اجتماعی، به مجموعه‌ای گسترده و پیچیده از الزامات فردی و جمعی وابسته است. پژوهش حاضر به روش نقد جامعه‌شناسی با تکیه ‌بر نظریۀ پیر بوردیو است که رمان اللَّص وَ الکِلاب را از بعد جامعه‌شناختی و با رویکرد تحلیلی بررسی می‌­کند و درصدد نشان‌دادن و بررسی جلوه‌هایی از تمایز در این رمان است که در قالب مفاهیم بوردیویی همچون منش­ها و عادت‌واره­ها، زمینه­‌ها و میدان­‌ها، عرصه‌­ها و سرمایه­ها، فضاهای اجتماعی، طبقات اجتماعی و نیز ذائقه­ها و سلیقه­ها نمود یافته است. یافته‌های پژوهش حکایت از این واقعیت دارد که نویسنده در رمان مزبور، با بررسی نقش عاملان کنش در ساختارهای اجتماعی، نوعی تشخص طبقانی و فرهنگی را بر اساس عادت‌واره­‌ها، سرمایه‌ها، فضاهای اجتماعی و شخصیت‌ها در میدان‌های مختلف برجسته می‌کند؛ به‌طوری که شخصیت‌ها در میدان‌های مختلف متناسب با عادت­واره‌­هایشان که ناشی از سرمایه‌­ها، ذائقه­‌ها و نیز جایگاه و طبقات اجتماعی آنها در فضاهای اجتماعی است، جلوه­هایی از تمایز را به نمایش می­گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestations of Difference in the Novel Al-Las and Al-Kilab using Bourdieu’s Sociological Model

نویسندگان [English]

  • Ali Sayadani 1
  • Yazdan Heydarpour Marand 2
  • Sakineh Heydarpour Marand 3

1 Associate Professor in Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani University

2 MA Graduated of Arabic Language Translation, Azarbaijan Shahid Madani University

3 PhD student in Sociology, Tabriz University

چکیده [English]

In Bourdieu’s view, social world is based on difference, and difference is manifested in structural concepts such as social space, field, class, capital and also in practice concepts like habitus, actions within field, taste and preference. Usually such fields as art, literature, and culture are rich representations of society, the analysis of which will result in understanding society. Therefore, understanding literary texts, for example, through Bourdieu’s approach will show ways of difference in societies. Al-Las va al-Kilab is one of Najib Mahfuz’s symbolic novels that is suitable to be investigated using the above-mentioned concepts as the novelist, considering concepts such as religion, culture, society and class, deals with social and political status of society of Egypt and criticizes the dominant injustice. The novel narrates limitations and specific conditions that are dependent on a vast and complicated set of personal and social necessities. Within sociological criticism and using Bourdieu’s theory, that this research examines the novel Al-Las va al-Kilab from a sociological perspective and with an analytical approach.the study tried to investigate and show manifestations of difference in Al-Nas va al-Kilab represented in concepts of habitus, field, capital, social space and social classes, taste and preference. The results of the study showed that the novelist highlights a kind of cultural and class difference based on habitus and capitals of characters in different fields by examining the role of characters in social structures, so that characters in different fields and based of their habitus and according to their capitals, taste and their position and social classes in social spaces, show different manifestations of difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Novel
  • Story Criticism
  • Sociological Critique
  • Najib Mahfuz
  • Al-Las va Al-Kilab
أبودوح، خالدکاظم (2019)، «رأس المال الثقافی مقاربة سوسیولوجیة»، التفاهم، العدد 63، وزارة الأوقاف و الشؤون الدینیة فی مسقط، سلطنة عمان، صص 321-336.
آزاددل، عادل، شهریار گیتی و نرگس معصومی (1395)، «بررسی و تطبیق عنصر شخصیت­پردازی در رمان اللص و الکلاب، اثر نجیب محفوظ و بار دیگر شهری که دوست می­داشتم، اثر نادر ابراهیمی»، یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، صص 571-600.
بادرستانی، محبوبه (1390)، دزد و سگ­ها (ترجمه، بررسی و نقد)، تهران، علم و دانش.
بوردیو، بییر (2007)، الرمز و السلطة، ترجمة عبدالسلام بنعبد العالی، المغرب، الدار البیضاء.
ـــــــــــــــ (2002)، بعبارة أخری محاولات بإتجاه سوسیولوجیا إنعکاسیة، ترجمة أحمد حسان، القاهرة، میریت للنشر و المعلومات.
ـــــــــــــــ (1390)، تمایز، نقدهای اجتماعی قضاوت­های ذوقی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران، ثالث.
ـــــــــــــــ (1386)، علم علم و تأمل پذیری، ترجمۀ یحیی امامی، تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
ـــــــــــــــ (1380)، نظریۀ کنش، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران، نقش نگار.
ـــــــــــــــ (1995)، أسئلة علم الاجتماع حول الثقافة و السلطة و العنف الرمزی، ترجمة إبراهیم فتحی، القاهره، دارالعالم الثالث.
بون ویتز، پاتریس (1391)، درس‌هایی از جامعه­شناسی پی­یر بوردیو، ترجمۀ جهانگیر جهانگیرپور و حسن پور­سفیر، تهران، آگه.
پروایی، شیوا (1395)، «خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم جدایی نادر از سیمین با تأکید بر جامعۀ ایران»، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوازدهم، ش 44، صص 173-197.
توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان امیری (1388)، «تلفیق کنش و ساختار در اندیشۀ گیدنز، بوردیو و هابرماس و تأثیر آن بر جامعه‌شناسی جدید»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال چهارم، ش 15، صص 79- 107.
جمشیدی، فاطمه و وصال میمندی (1396)، «شخصیت‌پردازی در رمان اللص و الکلاب اثر نجیب محفوظ»، ادب عربی، دورۀ 9، ش 1، صص 133-152.
زدام، کاتوم (2013)، البعد الاجتماعی فی روایة اللص و الکلاب لنجیب محفوظ، الجزائر، جامعة محمد بودیاف.
شوفالییة، ستیفان و کریستیان شوفیری (2013)، معجم بوردیو، ترجمة الزهرة إبراهیم، دمشق، الشرکة الجزائریة السویرة للنشر و التوزیع.
الشهری، عبدالهادی بن ظافر (2004)، إستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، بنغازی، دارالکتاب الجدید المتحدة.
عبدالله، مروة صلاح­الدین (2020)، «رأس المال الاجتماعی و التنمیة الاجتماعیة: تحلیل مقارن لنظریتی تماسک العلاقات و الشبکة الإجتماعیة بالتطبیق علی جماعات العمل فی الجمعیات الأهلیة»، بحوث العلوم الاجتماعیة و التنمیة، المجلد الثانی، صص 127-180.
گرنفل، مایکل (1393)، مفاهیم کلیدی پیر بوردیو، ترجمۀ محمدمهدی لبیبی، تهران، افکار، چاپ سوم.
محفوظ، نجیب (1961)، اللّص و الکِلاب، قاهرة، دار مصر.
Turner.B and Edmunds.T(2002), “The Distate of Taste, Bourdieu, cultural capital and Australian”, Consumer Culture. Vol 2, 219-244.
Alkhawaja. A. Linda (2019), “Habitus and Intellectual Trajectory in the translational Process: A case study”, Al- Balqa Journal for research & studies, Vol 22, No 1. 9-24.