تحلیل «گفتمان داعش» در رمان «وشم الطائر» بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و موف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی

2 گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

10.22059/jalit.2022.346172.612567

چکیده

حدود یک دهه از بازیگری دولت به ظاهر اسلامی عراق و شام موسوم به «داعش» در عراق می‌گذرد. این گروه با تشکیل دولت به دنبال بازسازی جامعه و ترویج گفتمان ویژۀ خود بوده است. هدف اصلی پژوهش‌ حاضر، شناسایی عناصر گفتمانی گروه داعش، مشخص ساختن دال مرکزی، دال شناور، دال خالی، برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی و تعیین مفصل‌بندی حاکم بر گفتمان آن در رمان «وشم الطائر» اثر «دنیا میخائیل» با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای الگوی تحلیل گفتمانی لاکلا و موف است. این روش واجد قابلیت بسیاری در تبیین پدیده-های سیاسی- اجتماعی است. نتایج حاکی از آن است که مبنای سیاسی داعش که بر پذیرش «خود»(برجسته سازی) و نفی «دیگری» (حاشیه رانی مسیحیان، یهودیان و ایزدی‌های عراق) استوار است هر فرد، گروه یا سازمانی را که در راستای ایدئولوژی ایشان نباشد به حاشیه رانده و متهم به تمرد و عصیان میکند. سازمان داعش، سازمانی عقیدتی بنا شده بر اندیشه و اعتقادات تکفیری است که برای مواجهه با این سازمان در کنار جنگ رو در رو باید به مقابله با نظام اندیشگانی آنان پرداخت. به منظور تحقق یافتن دال مرکزی گفتمان داعش که برقراری «خلافت اسلامی» است دال‌های شناور (جهاد، تکفیر «دیگری»، شریعت، هجرت) به مفصل‌بندی آن کمک کرده تا دال خالی این گفتمان (برقراری عدالت، مساوات و کرامت و سلطه بر جهان) که وجه استعاری و اسطوره سازی آن نیز است تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of “ISIS Discourse” in “The Bird Tattoo” Novel based on Laclau and Mouffe’s Theory of Critical Discourse Analysis

نویسندگان [English]

 • Narges Ansari 1
 • Leila Sadegh Naghdeali 2
1 nn
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Analysis of “ISIS Discourse” in “The Bird Tattoo” Novel based on Laclau and Mouffe’s Theory of Critical Discourse AnalysisAbstract

It has been about a decade that the apparently Islamic government of Iraq and Syria known as “ISIS” has played a role in Iraq. By forming a government, ISIS has tried to reconstruct the society and promote its own special discourse. Since the rise of any movement and phenomenon is manifested in literary realism, which represents social truth and life, the effect of ISIS on literary fiction in Iraq, the target point of this movement’s activism, is considerable. The main purpose of this study is to identify the discourse elements of ISIS, define central signifier, floating signifier, empty signifier, foregrounding and marginalization and determine the articulation of its discourse in “the Bird Tattoo” novel by “Dunya Mikhail” based on analytical-descriptive method and with reference to discourse analysis model by Laclau and Mouffe. This method has an immense capacity to define social-political phenomena. The results show that ISIS ideologic attitude relies on those interpretations that blend modernity. This “Islamic government” can be regarded as subspecies of “totalitarian” governments which by using power and culture of fear in the society, has formed all the educational, cultural, judicial, military, religious and political infrastructures based on the political and administrative Islamic heritage and history. The distinction between ISIS Salafi movement and previous movements is that it uses “propaganda” style for its advertisements and changes the form and content of its discourse.Analysis of “ISIS Discourse” in “The Bird Tattoo” Novel based on Laclau and Mouffe’s Theory of Critical Discourse AnalysisAnalysis of “ISIS Discourse” in “The Bird Tattoo” Novel based on Laclau and Mouffe’s Theory of Critical Discourse AnalysisAnalysis of “ISIS Discourse” in “The Bird Tattoo” Novel based on Laclau and Mouffe’s Theory of Critical Discourse Analysis

Keywords: Critical Discourse Analysis, Laclau and Mouffe Theory, ISIS, The Bird Tattoo, Dunya Mikhail.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical Discourse Analysis
 • Laclau and Mouffe Theory
 • ISIS
 • The Bird Tattoo
 • Dunya Mikhail

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1401