نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

4 استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

10.22059/jalit.2022.329694.612442

چکیده

برید اللیل روایت جامه برکشیدن از نشخوارهای فکری کاراکترهایی است که شرایط نابسامان اجتماعی و فرهنگی محیط پیرامونی­شان، زمینه­ساز پدیدآیی روان­ پریشی­ های متعددی در آن­ها گشته است. دقت و نکته ­سنجی فراوان نویسندۀ رمان، هدی برکات، در پرداخت افکار شخصیت ­ها و نیز کنش­ های فردی و بین­فردی آن­ها، ضرورت انجام پژوهشی با رویکرد روان­شناسی را آشکار می­کند. در پژوهش پیش‌رو که به شیوۀ تحلیل محتوا نگاشته شده است، بر آنیم تا با رویکردی این‌چنینی، از مجموعه عوامل دخیل در شکل­ گیری حوزه طرح­وارۀ طرد و بریدگی در وجود نخستین شخصـیت پرداخته‌شده در این رمان پرده برداشـته و طرح­واره­ های شکل­ گرفته در ذهن او و سبک­ های مقابله ­ای به کار گرفته‌شده برای رویارویی با این طرح­واره ­ها را بررسی کنیم و مشکلاتی که از برخورد این طرح­واره ­ها و سبک­ های مقابله ­ای رخ نموده را تحلیل و واکاوی نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که: نویسندۀ رمان برای به تصویر کشیدن نحوۀ پدیدآیی حوزۀ طرح­وارۀ طرد و بریدگی، سوژۀ مناسبی را برگزیده است، شخصیتی با عواطف و احساسات سرکوب‌شده که در کودکی رهاشده و در تنهایی به گذران زندگی پرداخته است. این شرایط سبب شده که طرح­وارۀ رهاشدگی بیشترین بخش از فضای ذهنی او را اشغال کند. الگوبرداری از رفتار مادر نیز، او را ترغیب کرده که جهت مقابله با طرح­واره­ هایش، بیشتر از سبک مقابله­ ای جبران افراطی بهره بجوید. مجموعۀ این طرح­واره­ ها و سبک­ های مقابله­ای، منجر به بروز مشکلاتی در حیطه ­های شناختی، عاطفی و بین- فردی وی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Idea Ppsycologist of Disconnection and Rejection in Creating of Pproblems of the First Ccharacter of Barid Aal-Layl Novel

نویسندگان [English]

  • Tahere Jahantab 1
  • Ahmadreza Heidaryan 2
  • Bahar Seddighi 3
  • Hosein seyyedi 4

1 Ph.D. Candidate at the Depatment of Arabic Language and literature in the Factulty of Literature and Humanities University of Ferdowsi, Mashhad, Iran.

2 Associate Professor at the Depatment of Arabic Language and Literature in the Factulty Literature and Humanities University of Ferdowsi, Mashhad, Iran.

3 Assistant at the Depatment of Arabic Language and Literature in the Factulty Literature and Humanities University of Ferdowsi, Mashhad, Iran.

4 Professor at the Depatment of Arabic Language and Literature in the Factulty Literature and Humanities University of Ferdowsi, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Brid al-Layl is the narration of exposing and undressing  the intellectual rumination of characters whose unhealthy social and insanitary cultural conditions of their surroundings, as well as the gaps in it, have underlied  the appearance of multiple psychoses in their existence. Hoda Barakat, the author of the novel, pays great attention to creating of the thoughts of these characters, as well as their individual and interpersonal actions, That Reveals the necessity of doing a research with psychological approach. In the forthcoming research that has been written by analyzing content method and ways, we want to use the same method disclose The set of factors involved in creation Schema domains of Disconnection and Rejection and his early maladaptive schemas into first character created in this novel. Then we want to analyze schemas of his mind and coping style using for encountering this schemas and difficulties that occurred as a result of conflict of this schemas and coping styles. Results of this analysis show that: writer of this novel chose the suitable subject for showing manner of Occurrence and happening schema domain of Rejection, character with suppressed kind feeling and emotions that was left in childhood and lived alone with many psychological problems and difficulties. This situation cause schemas Abandonment occupy most of his mind state. Also copying of his mother behavior encourage him to use more coping styles Extreme Schema Compensation for contrasting with his schemas. Although in adulthood the situation was provided for him to receive affection and attention but cognitive distortion inhibit betterment of his schemas. The collection of this schemas and coping styles cause problem in cognitive, emotional and intra persons approach and lead to problems and form and bring abnormal and unusual thoughts and feelings in his mind and inhibit building a correct relationship with other people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychology
  • Character
  • Schemas
  • Coping styles
  • Barid al-layl
برکات، هدی (2018)، برید اللیل، بیروت، دار الآداب للنشر و التوزیع.
ـــــــــــ (1398)، پست شبانه، ترجمۀ سها بعنونی، قشم، انتشارات امیرصدرا
بیرامی، منصور؛ اسمعلی کورانه، احمد، (1391)، «بررسی رابطه بین ریشه­های تحولی (شیوه­های فرزندپروری) و طرحواره­های ناسازگار اولیه در حوزه بریدگی- طرد، خودگردانی و عملکرد مختل در مدل طرحواره یانگ»، فصلنامه پژوهش­های نوین روان­شناختی، سال هفتم، شمارۀ 28، 82-65.
جکوب، گیتا و همکاران (1396)، غلبه بر افکار منفی، احساس حقارت و بی­ارزشی (درمان طرح­واره­ای)، ترجمۀ سیاوش جمالفر، تهران، ویرایش.
خجوی، زینب، ایزدی­خواه، زهرا (1397)، «نقش واسطه­ای سبک دلبستگی ناایمن- دوسوگرا در اثر طرد ادراک شده از سوی مادر بر طرح­واره­های رهاشدگی و محرومیت هیجانی در زنان»، پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال هشتم، شمارۀ اول، پیاپی 14، 45-58.
زین، هدی (2007)، الأدب النسائی المعاصر فی سوریا و لبنان، قاهره، الهیئة المصریة العامة للکتاب.
صالحی، پیمان، باقری، گلثوم (1400)، «تحلیل شخصیّت اصلی رمان أیّام معه بر اساس نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو»، ادب عربی، سال 13، شمارۀ 4، 87-107.
قهاری، شهربانو (1396)، تغییر طرحواره­ها، تهران، رشد.
عباس، فیصل (1996)، التحلیل النفسی و الإتجاهات الفرویدیة، بیروت، دارالفکر العربی.
عموری، نعیم و همکاران (1399)، «تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف»، ادب عربی، دورۀ 12، شمارۀ 4، 59-79.
میرصادقی، جمال (1394)، ادبیات داستانی، تهران، سخن.
نایت، رکس و مرجریت نایت (1993)، مدخل الی علم النفس الحدیث، تعریب عبدالعلی الجسمانی، لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
هورنای، کارن (1361الف)، تضادهای درونی ما، ترجمۀ محمدجعفر مصفا، تهران، بهجت.
ـــــــــــــ (1361ب)، عصبیت و رشد آدمی، ترجمۀ محمدجعفر مصفا، تهران، بهجت.
یانگ، جفری و ژانت کلسکو (1390)، زندگی خود را دوباره بیافرینید، ترجمۀ حسن حمیدپور و همکاران. چاپ چهارم، تهران، کتاب ارجمند.
یانگ، جفری و همکاران (1391)، طرحواره درمانی؛ راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی، ترجمۀ حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران، ارجمند.
Sources
Abbas, F. (1996), Psychoanalysis and Freudian Trends, Beirut, Darelfikrelarab, [In Arabic].
Amouri, N. Ahmadyan, Z. (2021), A Psychonalytic Analysis of the Characters and Beliefs in Novel Al-Nahayat by Abdul Rahman Munif, Arabic Literature, V12 (4), 59-79, [In Persian].
Barakat, H. (2018), Barid al-layl, Beirut, Dar al-adab or publishing & distribution, [In Arabic].
-------------(2019), Barid al-layl, Translate by S. Banoni, Qeshm, Amirsadra publisher, [In Persian].
Bayrami, M. Smaeili, A. (2012), Relationship between Parenting style and Early Maladaptive Schema in Disconnection, Rejection and Impaired Autonomy and Performance in Young Schema Model, Journal of Modern Psychological Researches, V7 (28), 65-82, [In Persian].
Ghahari, Sh. (2017), Change Schemans, Tehran, Roshdpress, [In Persian].
Hoda, Z. (2007), Contemporary Womans literature in Syria and Lebanon,  Cairo, General egyption Book Organization, [In Arabic].
Horney, K. (1982A), Our Inner Conflicts, Translate by M, Mosaffa, Tehran, Behjat Book publisher, [In Persian].
-------------- (1982B), Neurosis and Human Growth, Translate by M, Mosaffa, Tehran, Behjat Book publisher, [In Persian]. 
 Jacob, G. (2017), Breaking Negative Thinking Patterns, Translated by S. Jamalfar, Tehran, Virayesh, [In Persian].
Khajavi, Z. (2018), The mediating role of insecure- ambivalent attachment style in the effect of perceived maternal rejection on abandonment and emotional deprivation schema in woman, Researches of Cognitive and Behavioral Science. V14 (1), 45-58, [In Persian].
Nayt, R. Nayt, N. (1993), Introduction to Modern Psychology, Translate by   al-Jesmani, Lebanon, Arab Institute for Research & Publishing, [In Arabic].
Mirsadeghi, J. (2015), Fiction, Tehran, Sokhan publisher, [In Persian].
Salehi, P. Bagheri, G. (2021), The Analysis of Protagonist in the Novel Ayyām Maʻah based on Abraham Maslow’s Self-Actualization, Arabic Literature, V13 (4), 87-107, [In Persian].
Young, J. Klosko, J. (2011), Reinventing Your Life, Translate by H. Hamidpour, Fourth edition,Tehran, Arjmandpub, [In Persian].
Young, J. (2002), Schema Therapy, A Practitioners Guide, Translated by H. Hamidpour. z. Andouz, Tehran, Arjmandpub, [In Persian].