نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

از دوره‌ای که تصاویر پردۀ سینما سیری دراماتیک به خود گرفت، داستان و ادبیات تا حد زیادی فیلم‌نامه‌ها را تحت تأثیر قرارداد، اما از دهۀ هشتاد به بعد، سینما بر داستان‌نویسی تأثیر گذارد و آن را به سوی تصویری شدن کشاند. نویسندگان بعد از این دوران، جنبه‌های تصویری داستان‌هایشان قوی‌تر از نویسنده‌های پیش از پیدایش سینما شد؛ چراکه میل به دیده شدن روایت‌های داستانی در ابعادی وسیع­تر و هیجان‌انگیزتر، آن‌ها را به فیلم‌نامه‌ای نوشتنِ داستان ترغیب نمود. در این میان، از جمله ظرفیت‌هایی که در داستان‌نویسی مدرن به عنوان الگویی فنّی در تصویرسازی، مطمع نظر داستان‌نویسان قرار گرفت، ترکیب‌بندی‌‌ سینمایی نما بود. ترکیب‌بندی، فرمی با کارکرد‌های معنامند در روایت‌پردازی‌ است که به نما پرداز این امکان را می‌دهد تا موضوع تصویر را انتخاب، تفکیک و محدود کند تا آنچه از لحاظ ادراکی و احساسی از اهمیت بیشتری برای مخاطب برخوردار است را به نمایش درآورد. عائشة ارناؤوط، شاعر و نویسنده سوری-آلبانیایی با سابقۀ بازیگری در سینما و تئاتر، از روایت‌پردازانی است که در رمان «أقودک إلی غیری» رویکرد آگاهانه‌ای به این فن سینمایی داشته است؛ از این ‌رو، جستار حاضر می‌کوشد تا به شیوۀ توصیفی-تحلیلی، بازتاب‌های معنابخش ترکیب‌بندی نما را در روایت او مورد کاوش قرار دهد. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد که أرناؤوط با جلوه‌های متعددی از کادربندی نظیر قاب‌بندی در عمق، شیوۀ پرده عریض، قاب در قاب، قاب‌بندی خارج از کادر و کادربندی متحرّک، کوشیده تا جوانب بسیاری از داستان را از رهگذر قاب و به روایت تصویر به نمایش بگذارد تا از این رهگذر، مخاطب به صورت همه‌جانبه‌تری با جزئیات داستان روبه‌رو شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaningful Use of the View in the Cinematic Compositions of the Novel “I Lead You to My Other” by Aicha Arnaout

نویسندگان [English]

  • Mahin Hajizadeh 1
  • Abdolahad Gheibi 2
  • Amir Farhangdust 2

1 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

From the period when cinematic screenplays took on a dramatic course, fiction and literature greatly influenced screenplays, but from the 1980s onwards, cinema influenced fiction and led to its visualization. Writers after this period have stronger visual aspects of their stories than pre-cinema writers; Because the desire to see narratives in a broader and more exciting dimension encouraged them to write screenplays. Among these capabilities, which are considered by novelists as a technical model in illustration in modern fiction, are cinematic compositions. Composition allows the illustrator to select, distinguish, and limit the subject of the image to show what is most perceptually and emotionally important to the audience ʻAicha Arnaout, a Syrian-Albanian poet and writer with a background in acting in cinema and theater, is one of the novelists who has taken a conscious approach to this cinematic technique in the novel " I lead you to  my other". This research tries to explore the meaningful reflections of shot composition in this narrative of her in a descriptive-analytical manner. The results show that with various framing effects such as deep framing, wide curtain method, multi-frame, out-of-frame framing and moving framing, Arnāʼūṭ tries to show many aspects of the story through the frame and the narration of the image. In this way, the audience will be able to face the details of the story in a more comprehensive way

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • view composition
  • Aicha Arnaout
  • Novel "I lead you to my other
ابن مسعود، وافیة (2011)، تفنیّات السرد بین الروایة و السینماء، بیروت، منشورات زین الحقوقیة.
أحمد، عدنان حسین (2004)، «عائشة أرناؤوط: لدی حلمٌ واحدٌ، هو أن أصل إلى قصیدة تشبه الصمت»،
ارناؤوط، عائشة (2006)، أقودکَ إلی غیری، دمشق، دار کنعان.
ألتونجی، محمد (2001)، معجم أعلام النساء، بیروت، دار العلم للملایین.
بازن، آندره (1386)، سینما چیست؟ ترجمۀ محمد شهبا، چاپ سوم، تهران، هرمس.
بتی، کریگ و والدبک، زارا (1393)، نویسندگی برای سینما و تلویزیون، ترجمۀ محمد گذرآبادی، تهران، آوند دانش.
بوردول، دیوید و تامسون، کریستین (1377)، هنر سینما، ترجمۀ فتاح محمّدی، تهران، مرکز.
پاکباز، رویین (1389)، دایرة‌المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر.
جینکز، ویلیام (1389)، ادبیات فیلم، ترجمۀ محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان، چاپ چهارم، تهران، سروش.
الحقیوی، سلیمان (2013)، سحر الصورة السینمائیة، عمّان، دار الرایة للنشر و التوزیع.
حسینی، سیّدحسین (1383)، مُشت در نمای درشت، تهران، سروش.
دولوز، جیل (2014)، سینماء: الصورة- الحرکة، ترجمۀ جمال شحّید، بیروت، المنظمة العربیة للترجمة.
دی­کاتز، استیون (1389)، نما به نما، ترجمۀ محمد گذرآبادی، چاپ چهارم، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.
دوائی، پرویز (1369)، فرهنگ واژه­های سینمایی، چاپ سوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رحیمیان، مهدی (1389)، سینما: معماری در حرکت، چاپ دوّم، تهران، سروش.
ستوده، سجّاد و همکاران (1395)، «زیبایی­شناسی قاب­بندی و قاب­زدایی در سینمای ایران دهه 80»، هنرهای، زیبا، دورۀ 21، شمارۀ 2، صص 14-5.
غیبی، عبدالأحد و همکاران (1401)، «تحلیل رمان أَقُودکَ إلی غَیری از عائشة اَرناؤوط بر اساس نظریۀ حسّ مکان»، ادب عربی، دورۀ 14، شمارۀ 1، صص 128-109.
کنورتی، کریستوفر (1396)، صد نمای معرّف سینمایی، ترجمۀ مسعود مدنی، تهران، تابان خرد.
لشکر، حسن (1431)، الروایةُ العربیة و الفنونُ السمعیة البصریة، ریاض، کتّاب المجلة العربیة.
ماشیللی، جوزیف (1983)، التکوین فی الصورة السینمائیة، قاهرة، الهیئة العامة المصریة للکتاب.
مهدی­ یوسف، عقیل (2001)، جاذبیةُ الصورةِ السینمائیة، بیروت، دار الکتب الجدید.
مجموعة من الباحثین (2020)، مرجعیّات و تفنیّات السینماء، ترجمة نبیل الدبس، دمشق، الهیئة العامة السوریة للکتاب.
نویدی، عبدالوحید و عمرانی­پور، مجتبی، (1393)، «»نمونه­هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس»، ادب عربی، دورۀ 7، شمارۀ 1، صص 346-325.
وارد، پیتر (1397)، ترکیب­بندی تصویر در سینما و تلویزیون، ترجمۀ حمید احمدی لاری، چاپ دوم، تهران،کتاب آبان.
وینیرد، جرمی (1396)، چیـدن نما، ترجمۀ محمّد ارژنگ، تهران، جیحون.
Adnanhossein, A, (2004), “Āishah Arnāʼūṭ: I have only one dream, to reach  a poem like silence” http: // www. jehat. Com / ar / Ghareeb / 2005 / Pages / aaysha.html,  [In Arabic].
Arnāʼūṭ, A, (2006) , I lead you to others. Damascus: Dar Kanaan. [In  Arabic].
Al-Tunji, M, (2001), Dictionery of womens̕ flags, Beirut: Dar Al-Elm L'el-Malayeen. [In Arabic].
Al-Haqiwi, S, (2013). The magic of the cinematic image, Amman: Dar Al-Raya. [In Arabic].
Bazen, A, (2008), What is cinema? (3th ed), translated by: Shahba, M, Tehran: Hermes. [In Persian].
Batty, C & Waldback, Z, (2015), Writing for the screen, Tehran: Avand-danesh. [In Persian].
Bordwell, D and Thompson, K, (1999), The art of cinema, translated by: Mohammadi, F, Tehran: Markaz. [In Persian].
Deleuze, G, (2014), Cinema: the movment-image. translated by: Shahhid, J, Beirut: Arab organization for Translation. [In Arabic].
Davaei, P, (1992), Dictionary of cinematic words (3th ed), Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian].
D.Katz, S, (2011), Shot by Shot (4th ed), translated by: Gozarabadi, M, Tehran: Farabi Cinema Foundation. [In Persian].
Grouo of researchers, (2020), Cinema references and techniques, translated by: Alddabs, N, Damascus: Syrian General Book Authority. [In Arabic].
Gheibi, A et al, (2022), Study and analysis of novel “I lead you to others” by
     Aicha Arnaout based on the sense of place theory, Arabic Literarure, 14
     (1), 109-128. [In Persian]
Jinks, W, (2011), The Celluloid Literature (4th ed), translated by: Hakimian, Sh & ahmadian, M.T, Tehran: Soroush. [In Persian].
Hosseini, S.H, (2005), Fist in large view, Tehran: Soroush. [In Persian].
Ibn-Masoud, V, (2011), Narrative techniques between novel and cinema, Beirut: Zein Legal. [In Arabic].
Kenworthy, Ch, (2018), 100 Advanced Camera Techniques in cinema, translated by: Madani, M, Tehran: Tabane kherad. [In Persian].
Lashkar, H. (2010), Arabic Novel and Audiovisual Arts, Riyadh: The wirters of the Arabic magazine. [In Arabic].
Machelley, J, (1983), Composition in cinematography, Cairo: Egyptian General Authority for Book. [In Arabic].
Mahdiyousef, A, (2001), The attractiveness of the cinematic image, Beirut: Dar Al-Ketab aljadeed. [In Arabic].
Navidi, A & Emranipour, M, (2015), Artistic Iconography in the poems of
      Andalus Poets, Arabic Literarure, 7 (1), 325-346. [In Persian].
Pakbaz, R, (2010), Encyclopedia of Art, Tehran: Farhangmoaser. [In Persian].
Rahimian, M, (2010), Cinema: Architecture in Motion (2th ed), Tehran: Soroush. [In Persian].
Sotoudeh, S et al, (2017), Aesthetics of composition and de-framing in Iranian cinema of the eighties, Fine Arts, 21 (2), 5-14. [In Persian].
Vineyard, J, (2018), Setting up your shots. translated by: Arzhang, M, Tehran: Jeihoon. [In Persian].
Ward, P, (2018), Picture composition for film and television (2th ed), translated by: Ahmali, H, Tehran: Abanbook. [In Persian].