نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی- گروه عربی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

3 عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشگاه رازی

چکیده

ریاض القاضی یکی از نویسندگان معاصر عراقی است که در رمان«بیت القاضی- العرّاب الأخیر» عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت اقشار مختلف اجتماع را به تصویر کشیده است. پژوهش حاضر بر آن است، تا با شیوه توصیفی- تحلیلی و بر اساس نظریه شخصیت کارن هورنای به نقد روان‌شناسانه رمان«بیت القاضی- العرّاب الأخیر» ریاض القاضی بپردازد و تیب‌های مختلف شخصیتی رمان را مشخص کند و ویژگی‌های روان‌رنجور آن را واکاوی کند و به ریشه یابی علل مؤثر در شکل گیری شخصیت‌های رمان بپردازد و هدف نویسنده را از آفرینش این گونه‌های شخصیتی را بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است در این رمان تیب‌ شخصیتی پرخاشگر یا حرکت علیه دیگران نسبت به تیب‌های دیگر بسامد بیشتری دارد. از نیازهای روان‌رنجوری که هورنای مطرح می‌کند می‌توان به قدرت طلبی، تمایلات سادیسمی و عقدة حقارت و تلاش برای کسب مقام و موقعیت اجتماعی، کنار زدن رقیبان، بهره‌کشی از دیگران نام برد که نویسندگان تلویحاً آن‌ها را نقد می‌کند و آثار زیانبار هر کدام را به تصویر می‌کشد. از دلایلی که منجر به شکل‌گیری این نیازهای روان‌رنجور شده محیط فرهنگی و فضای نابسامان عراق است که نقش بسزایی در شکل دادن به شخصیت هر یک از افراد رمان دارد و آن‌ها را به افرادی ضد اجتماع تبدیل کرده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Character analysis in the novel "Bait al-Qazi - Al-Arrab al-Akhir" Based on Karen Horne's theory Abstract

نویسندگان [English]

  • Fereshteh jamshidi 1
  • Shahriar Hemti 2
  • yahya maerof 3
  • Hamed pour Heshmati 4

1 Razi University - Arabic Department

2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University

3 Faculty member of the Faculty of Literature and Humanities, Razi University of Kermanshah

4 Razi University

چکیده [English]

Riyad al-Qazi is one of the contemporary Iraqi writers who has depicted the factors influencing the formation of the personality of different strata of society in the novel "Bait al-Qazi - Al-Arrab al-Akhir". The present research aims to analyze the psychological criticism of Riyad Al-Qazi's novel "Bait Al-Qazi - Al-Arrab Al-Akhir" by descriptive-analytical method and based on Karen Horne's personality theory, and to identify the different personality types of the novel and to analyze its neurotic features and to It looks at the roots of the effective causes in the formation of characters in the novel and examines the author's purpose in creating these types of characters. The findings of the research show that in this novel, the type of aggressive personality or movement against others is more frequent than other types. Among the neurotic needs that Hornay puts forward, one can mention power-seeking, sadistic tendencies and inferiority complex and trying to gain status and social position, discarding competitors, exploiting others, which the authors implicitly criticize and depict the harmful effects of each. pulls. One of the reasons that lead to the formation of these neurotic needs is the cultural environment and the chaotic atmosphere of Iraq, which plays a significant role in shaping the character of each person in the novel and has turned them into anti-social people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological criticism
  • personality analysis
  • Karen Horne
  • Bayt al-Qazi
  • Riyad al-Qazi