نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

یکی از مباحث اساسی زبان‌شناسی‌شناختی استعاره مفهومی است که بر اساس آن یک حوزه مفهومی ناشناخته و انتزاعی با تطبیق با مفاهیم شناخته‌شده و ملموس در ذهن انسان قابل درک می‌گردد که این مفاهیم شناخته‌شده برخاسته از تجربیات انسان در همه ابعاد زندگی‌اش اعم از فلسفه و ادبیات است؛ از سویی دیگر اگزیستانسیالیسم مکتبی فلسفی است که ادبیات را دستاویز بیان پندارهایش قرار داده؛ روی آوردن فیلسوف اگزیستانسیالیسم به بیان ادبی موجب آمیزش فلسفه با ادبیات شد. در ادبیات اگزیستانسیالیستی به مضامینی چون تنهایی، دلهره، حزن، پوچی، آزادی و مرگ پرداخته می‌شود. در این میان ادبیات عرب و به‌ویژه شعر از مفاهیم این مکتب بی‌تأثیر نماند؛ نمونه‌ای از این اقبال را در اشعار خلیل الحاوی شاعر معاصر لبنانی می‌توان دید چراکه طنین مؤلفه‌های آزادی و مرگ در سروده‌هایش پدیدار است؛ وی مفاهیم ناامیدی، تألم، حقارت و یأس ناشی از شکست‌های پیاپی اعراب و به‌خصوص قیام 1967 م که پژواک ویژه‌ای در روح و جانش داشت را؛ که همگی مفاهیمی انتزاعی هستند- با مفاهیمی ملموس و محسوس به زیبایی و هنرمندانه به تصویر می‌کشد و از اسلوب استعارۀ مفهومی مدد می‌جوید. لذا نگارندگان بر آن هستند تا با روش توصیفی - تحلیلی به انواع استعاره مفهومی در مؤلفه‌های اگزیستانسیالیستی آزادی و مرگ در سروده‌های الحاوی بپردازند؛ نتایج حاکی از آن است که شاعر برای بیان افکار انتزاعی و وجودی خود نه تنها از استعاره مفهومی سود جسته، بلکه همسویی و انطباق انواع سه‌گانه استعاره مفهومی به درک بهتر این تفکر انسجام بخشیده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor in the Existentialist Reading of the Cconcepts of Freedom and Death in Khalil's Poems

نویسندگان [English]

  • Arezo Chalsari 1
  • Ali Asvadi 2
  • Tayebe Akhoundi 3
  • Mohamadreza Khezri 4

1 epartment of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

2 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

3 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

4 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the basic topics of cognitive linguistics is conceptual metaphor based on which an unknown and abstract conceptual field is inferred and understood by matching with known and concrete concepts in the human mind.that these well-known concepts originate from human experiences in all aspects of his life, including philosophy and literature. On the other hand, existentialism is a philosophical school that uses literature as a means to express its ideas; Existentialism's philosopher's turn to literary expression caused philosophy to merge with literature. Existentialist literature deals with themes such as loneliness, fear, sadness, emptiness, freedom, and death. Meanwhile, Arabic literature and especially poetry were not affected by the concepts of this school; And an example of this attention and luck can be seen in the poems of the contemporary Lebanese poet Khalil Al-Hawi, because the resonance and reflection of the elements of freedom and death are evident in his poems. He beautifully and artistically portrays the concepts of despair, pain, humiliation and despair caused by the consecutive failures of the Arabs and especially the uprising of 1967, which had a special echo in his soul and soul - all of which are abstract concepts - with concrete and tangible concepts in his poems. He has used conceptual metaphors to make his poems even more heartwarming. Therefore, the authors intend to analyze the conceptual metaphor in the existentialist components of freedom and death in Al-Hawi's poems with a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • existentialist
  • conceptual metaphor
  • Johnson
  • Khalil al-Hawi
  • freedom
  • death
احمدی، بابک، (1388) سارتر که می‌نوشت، تهران، مرکز.
اسوار، موسی، (1381)، پیشگامان شعر امروز عرب، تهران، سخن
بابایی، پرویز، (1386)، مکتب‌های فلسفی از دوران باستان تا امروز، نگاه.
پالمر، فرانک رابرت، (۱۳۸۷)، نگاهی تازه به معنی‌شناسی، کوروش صفوی، تهران، مرکز.
جبر، جمیل، (1991)، شعراءلبنان خلیل حاوی، بیروت، دار المشرق.
جحا، میشال، (1999)، الشعر العربی الحدیث من احمدشوقی الی محمود درویش، بیروت.
الحاوی، ایلیا، (1986)، مع خلیل حاوی: فی مسیرة حیاته و شعره، بیروت.
الحاوی، خلیل، (1987)، رسائل الحب والحیاه، بیروت، دارالنضال.
الحاوی، خلیل، (1993)، الدیوان، تقدیم ریتا عوض، بیروت، دارالعوده.
الحر، عبدالحمید، (1995)، خلیل حاوی شاعر الحداثه والرومانسیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.
دادبه، اصغر و فرزانه بابک، (1367)، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، مدخل علم بیان، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.
راسخ مهند، محمد، (۱۳۸۹) درآمدی بر زبان‌شناسی‌شناختی (نظریه‌ها و مفاهیم)، تهران، سمت.
سارتر، ژان پل، (1380)، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، مترجم مصطفی رحیمی، تهران، نشر قطره.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1380)، شعر معاصر عرب، تهران، نشر سخن.
صفوی، کورش، (1383)، درآمدی بر معنی‌شناسی، تهران، سوره مهر.
الضاوی، عرفات، (1384)، کارکرد سنت در شعر معاصر عرب، ترجمۀ سید حسین سیدی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
عوض، ریتا، (1984)، خلیل حاوی، بیروت، الموسسه العربیه للدراسات والنشر.
قائمی نیا، علیرضـا (۱۳۹۰)، معناشناسـی شـناختی قـرآن، چـاپ ّ اول، تهـران، سـازمان انتشـارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کوچش، زلتن، (۱۳۹۳)، مقدمه‌ای کاربردی بـر اسـتعاره، ترجمـۀ شـیرین پـورابراهیم، چـاپ اول، تهران، سمت.
گلفام، ارسلان و فاطمه یوسفی راد، (1381)، «زبان‌شناسی‌شناختی و استعاره»، نشریه تازه‌های علوم شناختی، سال 4، شماره 3، صص 59_64.
لیکاف، جورج (1983)، نظریۀ معاصر استعاره ) مقالۀ چهارم از مجموعه کتاب استعاره)، فرزان سجودی، تهران، سوره مهر.
مک کواری، جان، (1382)، الهیات اگزیستانسیالیستی، ترجمۀ مهدی دشت بزرگی، قم، بوستان کتاب.
مهرین، مهرداد، (1343)، مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم، تهران، آسیا.
هاوکس، ترنس (1377)، استعاره، فرزانه طاهری، تهران، مرکز.
Al-Hawi, K,( 1993) Al-Diwan, presented by Rita Awad, Beirut, Dar al-Awda. [In Arabic].
Ahmadi, B, (2009) Sartre who was writing, Tehran, Center. [In Persian].
Al-Dhawi, A, (2005), The function of tradition in contemporary Arab poetry, translated by Seyyed Hossein Sidi, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. [In Arabic].
Al-Harr, A,H, (1995), Khalil Tawhir, the poet of modernity and romance, Beirut, Dar al-Kutb al-Alamiya. [In Arabic].
Al-Hawi, I, (1986), with Khalil Havair: in the path of life and poetry, Beirut. [In Arabic].
Al-Hawi, K, (1987), Letters of Love and Love, Beirut, Dar al-Nidal. [In Arabic].
Aswar, M, (2002), Pioneers of Modern Arab Poetry, Tehran, Sokhon. [In Persian].
Awad, Rita, (1984), Khalil Dhawi, Beirut, Al-Mosseh al-Arabiya for Studies and Publishing.
 Babaei, P., (2007), Philosophical schools from ancient times to today, view. [In Persian].
Dadba, A. and Farzaneh, B, (1988), Big Islamic Encyclopedia, Vol. 13, Introduction to Rhetoric, Tehran: Center The great Islamic encyclopedia. [In Persian].
Golfam, A. and Yousefi Rad, F., (2012), "Cognitive Linguistics and Metaphor", New Journal of Cognitive Sciences, Year 4, Number 3, pp. 64-59. [In Persian].
Hawkes, T, (1998), Metaphor, Farzaneh Taheri, Tehran: Center. [In Persian].
Jabr, J., (1991), The Lebanese poets of Khalil Hawhim, Beirut, Darul Mashreq. [In Arabic].
Jaha, M., (1999), Al-Sha'ar al-Arabi al-Hadith by Ahmad Shooghi and Mahmoud Darwish, Beirut. [In Arabic].
Kochesh, Z., (2013), a practical introduction to metaphor, translation: Shirin Pourabrahim, first edition, Tehran: Samit. [In Persian].
Lakoff, G.& Johnson, M. (1980), Metaphors We Live By, Chicago and London: University of Chicago Press.
Likoff, G. (1983), Contemporary Theory of Metaphor (fourth article from Metaphor book series), Farzan Sojodi, Tehran: Surah Mehr. [In Persian].
Macquarie, J., (2012), Existentialist Theology, translated by Mahdi Dasht-e-Gorgi, Qom, Bostan Kitab. [In Persian].
Mehrin, M., (1964), philosophical school of existentialism, Asia, Tehran. [In Persian].
Palmer, F. R., (2008), A New Look at Semantics, Korosh Safavi, 5th edition, Tehran, Center. [In Persian].
Qaminia, A., (2019), Cognitive Semantics of the Qur'an, first edition, Tehran: Islamic Culture and Thought Research Organization. [In Persian].
Rasakh Mohand, M., (2008) Introduction to Cognitive Linguistics (Theories and Concepts), Tehran, Samt. [In Persian].
Safavi, K.h, (2004), an introduction to semantics, Tehran, Surah Mehr. [In Persian].
Sartre, J-P, (2001), Existentialism and Human Authenticity, translated by Mostafa Rahimi, Tehran, Nashqatra. [In Persian].
Shafiei Kodekani, M. R., (2001), contemporary Arab poetry, Nashersakhon, Tehran. [In Persian].