نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

بررسی سیر تحولی اندیشه ­های اسلامی بیان­گر توجه متفکران با رویکردهای گوناگون به متون دینی است. همین امر، سبب شکل­ گیری علوم مختلف بر مبنای جهان­ بینی دینی گردیده تا اینکه علوم مشترک متأثر از آن شدند. این تأثیر و تأثر در حوزه اندیشه، به­ ویژه در زمینه علوم بلاغی بسترساز بسیاری از تحولات شد. یکی از متفکران نواندیشِ معاصر عربی، نصر حامد ابوزید (۱۹۴۳ م) است که با گزینش تئوری­ های هرمنوتیکی به تطبیق مطالعات خود در اندیشه بلاغی عبدالقاهر جرجانی (۴۷۱ هـ) پرداخت. در پرتو اهمیت مسئله که شناخت الگوی فکری جرجانی و بهره ­برداری­ های صورت گرفته از آراء ایشان توسط ابوزید با رویکردهای فکری – انتقادی جدید است، مقاله حاضر کوشیده است تا با رویکرد کیفی و به روش استقرایی به استخراج محلِ استنادهای ابوزید از آراء جرجانی، بررسی ریشه­ های فکری و نحوه خوانش این آراء در اندیشه او بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نصر حامد با یک رویکرد انتقادی و دو روش: استناد به اندیشه متفکران و هرمنوتیک نسبی­ گرایی به تحلیل میراث اسلامی می­ پردازد. وی با خوانش و تغییر روش فکری جرجانی در فهم متن، او را در نسبی­گرایی در فرهنگ عربی پیشگام می­داند. ابوزید با انتساب مؤلفه­ هایی همچون خواننده محوری، نفیِ قصد متکلم، نفیِ معنای ظاهری و نفیِ استلزامِ معنایی در عبارت­ های دارای معنای مجازی، تعدد قرائت­، تعدد متکلم­ و برابری اعجاز با برداشتِ نواندیشانه به اندیشه جرجانی، وی را جریان­ ساز رویکردی انتقادی در حوزه فکر معاصر عربی می ­داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Hermeneutic Reading of Nasr Hamed Abu Zayd of Abd al-Qahir al-Jurjani’s Thoughts

نویسندگان [English]

  • Rasool Dehghanzad 1
  • Elham Baboli Bahmeh 2

1 university of qomAssociate Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, ‎Qom University, Qom, Iran;

2 Ph.D in Arabic Language and Literature, Department of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.‎

چکیده [English]

Retrospective analysis of Islamic thought reflects thinkers’ focus on religious texts through various approaches. This has led to the establishment of various sciences based on religious approach hence influencing common science. This mutual effect in the realm of thought, specially in rhetoric prepared the ground for many developments. Some of the contemporary new Arab thinkers including Nasr Hamed Abu Zayd (1943) studied the rhetorical thought of Abd al-Qahir al-Jurjani (471 AH) by hermeneutic theories. Regarding the importance of understanding Jurjani’s thought pattern and Abu Zayd’s use of his ideas by new thinking-critical approaches, the present study attempts to exploit Abu Zayd’s documentations of Jurjani’s thoughts, analyzes the thought roots and the reading of these ideas in his view through qualitative approach and inductive method. The study yielded the results that Nasr Hamed uses a critical approach and two method -referring to the thinker’s ideas and hermeneutical relativism- to analyze the Islamic legacy. By Jurjani’s reading and changing his thinking method to understand his content, Nasr Hamed considers him a pioneer of relativism in Arabian culture. By associating elements like reader-response criticism, death of the author, negation of denotative meaning and negation of entailment in phrases containing figurative meaning, frequency of reading, frequency of author and parity of inimitability with fusion of horizons in Jurjani’s thought, Nasr Hamed considers him a trendsetter of a critical approach in the Arabian contemporary thought realm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abd al-Qahir al-Jurjani
  • Nasr Hamed Abu Zayd
  • thought
  • relativism
  • reading
ا. پالمر، ریچارد (۱۳۷۷)، علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه­های شلایر ماخر، دیلتای، هایدگر، گادامر، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس.
احمدی، بابک (۱۳۷۵)، ساختار و تأویل متن: شالوده­شکنی و هرمنوتیک، تهران، مرکز.
جرجانی، عبدالقاهر (1992)، دلائل الإعجاز، تعلیق: محمود محمد شاکر، القاهره، مکتبه الخانجی.
جهانگیری، علی (۱۴۰۱)، آسیمه­های معنا: بررسی دیدگاه­های عبدالقاهر جرجانی پیرامون زبان، نظریه ادبی و هرمنوتیک، تهران، نقره.
حقاین، جمعة (۲۰۱۶)، «الخطاب التأویلی الحدیث: نصر حامد أبو زید أنموذجا»، أطروحة دکتوراه فی النقد الأدبی، کلیة اللغة والأدب العربی والفنون، جامعة باتنة.
صفوی، کوروش (۱۳۹۲)، معنی­شناسی کاربردی، تهران، همشهری.
طاهری کل کشوندی، مسلم (۱۳۹۷)، نصر حامد ابوزید: روش­شناسی و تحلیل آثار، چاپ اول، ناشر العتبة العباسیة المقدسة / المرکز الإسلامی للدراسات الإستراتیجیة.
نصر حامد، ابوزید (۱۳۸۱)، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآنی، ترجمۀ مرتضی کریمی­نیا، چاپ دوم، تهران، طرح نو.
نصر حامد، أبوزید (۱۹۹۵)، النص، السلطة الحقیقة: الفکر الدینی بین إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة، الطبعة الأولی، الناشر: المرکز الثقافی العربی.
نصر حامد، أبوزید (۲۰۰۵)، إشکالیات القراءة وآلیات التأویل، الطبعة السابعة، الناشر: المرکز الثقافی العربی.
نصر حامد، أبوزید (۲۰۱۰)، التجدید والتحریم والتأویل بین المعرفة والخوف من التکفیر، الطبعة الأولی، الناشر: المرکز الثقافی العربی.
واعظی، احمد (۱۳۸۰)، درآمدی بر هرمنوتیک، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
واعظی، احمد (۱۳۹۷)، نظریه تفسیر متن، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
الهی راد، صفدر (۱۳۹۵)، آشنایی با هرمنوتیک، تهران، سمت.
Ahmadi, B., (1996). Text structure and interpretation: breaking the foundation and hermeneutics, Third edition,Vol 2, Publisher: Center Publishing. [In Persian].
ElahI Rad, S., (2016). Familiarity with hermeneutics, First Edition. Publisher:samt. [In Persian].
Haqayen, j., (2016). Modern exegetical discourse: Nasr Hamed Abu Zaid as a model, PhD thesis in literary criticism, Faculty of Arabic Language, Literature and Arts,  University of Batna. [In Arabic].
Jahangiri, A., (2022). Disorders of meaning: Examining  of abdol Qahir Jurjani's views on language, literary theory and hermeneutics, second edition, Tehran:noghreh.[In Persian].
Jorjani, A.Q, (1992). Secrets of rhetoric, Description:Shaker.M.M, Cairo. Khanji library. [In Arabic].
Nasr Hamed. A. (1995). The text, the real authority: religious thought between the will to know and the will to dominate. First Edition. Publisher: Arab Cultural Center. [In Arabic].
Nasr Hamed. A., (2002). The meaning of the text: a research in Quranic sciences, Translator: Morteza Karimi Nia, second edition, Publishers: New design publications.[In Persian].
Nasr Hamed, A., (2005). Problems of reading and interpretation mechanisms. The seventh edition, Publisher: Arab Cultural Center.[In Arabic].
Nasr Hamed, A., (2010). Renewal, prohibition and interpretation between knowledge and fear of thinking, First edition. Publisher: Arab Cultural Center. [In Arabic].
Palmer, R., (1998). Hermeneutics: theory of interpretation in the philosophies of Schleier Macher, Dilthey, Heidegger, Gadamer. Translator: Mohammad Saeed Hanani Kashani. First edition. Publishers: Hermes .[In Persian].
Safavi, K., (2013). Applied semantics.second edition, Publishers: Hamshahri Publications.[In Persian].
Taheri Kol Keshundi, M., (2018). Nasr Hamed Abu Zaid: methodology and analysis of works, first edition, Publishers: alatabat alabasiat almoghadasat, Islamic Center for Strategic Studies. [In Persian].
Vaezi, A., (2001). An introduction to hermeneutics, first edition Publishers: Islamic Culture and Thought Research Institute Publishing Center.[In Persian].
Vaezi, A., (2018). Theory of text interpretation, Third edition, Qom, Research institute of the seminary and university. [In Persian].