نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری ، گروه زبان و ادبیات عربی.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

اغلب آثاری که در زمینۀ حقوق زنان نوشته شده است، بر مؤلفه‌های مشترکی چون خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری، استقلال مالی زنان، خودشیء‌انگاری و موضوعاتی از این قبیل تاکید می‌کنند؛ اما رمان «الراویات» نوشتۀ مها حسن، رمانی متفاوت و زنانه است که علیرغم مبارزه با تمامی این مسائل، سعی دارد با گذار از این مؤلفه‌ها، بر پارادایمی متفاوت و تاثیرگذار در جهت تعالی منزلت زنان و دستیابی آنان به جهانی مطابق نیازهای خود تمرکز کند. نویسنده با توجه به سرمایه‌ها و توانایی‌های زنان -که در طول تاریخ پیوسته در معرض سرکوب و تحقیر بوده‌اند- عنوان می‌کند که زنان آگاه می‌توانند با ترویج آگاهی‌ها و دانش خود به سراسر جهان، پیام آزادی‌خواهی را به دیگر زنان نیز برسانند و برای تحقق این مهم، باید بنویسند. پی‌یر بوردیو (Pierre Bourdieo)، جامعه‌شناس فرانسوی، در نظریۀ انواع سرمایه، -با اشاره به عنصر عادت‌واره (habitus) - بحث سرمایۀ فرهنگی را به عنوان عاملی مهم در دستیابی افراد و گروه‌ها به قدرت نمادین و بازتولید طبقات اجتماعی مطرح می‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در نظر دارد موضوع نویسندگی را به عنوان سرمایۀ فرهنگی زنان در رمان «الراویات» نوشتۀ مها حسن مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن را بر بازتولید جایگاه اجتماعی زنان «الراویات» بسنجد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که زنان جسور در «الراویات»، با انجام کنش‌ها و اعمالی خلاف عادت‌واره‌های مرسوم و با تولید دانش و آگاهی‌بخشی، همچنین انباشت سرمایۀ نویسندگی خود، به قدرتی نمادین دست می‌یابند و در نهایت جهانی مطابق میل خود و به دور از هرگونه تبعیض بنا می‌نهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

writing; Women's cultural capital in the novel "Al-Raviyat" written by Maha Hassan (Looking at Pierre Bourdieu's theory of "types of capital")

نویسندگان [English]

  • mohaddetheh sameie 1
  • Abbas Ganjali 2
  • hosein shamsabadi 3
  • Hojjatollah Fesanghari 3

1 Hakim Sabzevari University. Department of Arabic Language and Literature.

2 Associate Professor and Faculty Member in Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University

3 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University.

چکیده [English]

The most of the works written in the field of women's rights emphasize common elements such as violence against women, forced marriage, women's financial independence, women's self-objectification, and similar issues; But the novel "Al-Raviyat" written by Maha Hassan is a different and feminine novel that despite struggling with all these issues, tries to skip from these components to a different and effective paradigm in order to elevate the dignity of women and achieve a world according to their needs. Considering the capitals and abilities of women - who have been continuously oppressed and humiliated throughout history - the author says that informed women can spread the message of freedom to the whole world by promoting their awareness and knowledge. They should convey their desire to other women and to achieve this goal, they should write. French sociologist Pierre Bourdieu, in his theory of types of capital, - by referring to the habitus element - proposed the issue of cultural capital as an important factor in the achievement of symbolic power by individuals and groups and the reproduction of social classes. The current research aims to investigate the issue of writing as the cultural capital of women in the novel "Al-Raviyat" written by Maha Hassan and measure its effect on the reproduction of the social position of women in "Al-Raviyat" using a descriptive-analytical method. The research results show that bold women in "Al-Raviyat" achieve symbolic power by performing actions and deeds contrary to conventional habits and by producing knowledge and raising awareness, as well as by accumulating their writing capital and finally, they build a world according to their desire and away from any discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • writing
  • cultural capital
  • women
  • Al-Raviyat novel
  • Maha Hassan
  • Bourdieu