نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه کاشان و دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه کاشان

3 عضو هیأت علمی/ دانشگاه کاشان

10.22059/jalit.2023.365918.612737

چکیده

گفتمان به عنوان یک فرآیند کارآمد زبانی از جمله پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاد‌ۀ نظام سلطه برای رسیدن به اغراض سیاسی‌اجتماعی به‌صورت گفتار و یا نوشتار است. تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی نظام‌مند در راستای مطالعۀ شیوۀ استفاده از این فرآیند است. هاج و کرس از جمله زبان-شناسانی هستند که با تکیه بر همین اصل، الگویی زبان‌شناختی و روش‌مند، متشکل از چهار مولفۀ نام-دهی، اسم‌سازی، مجهول در برابر معلوم و جملات کنشی در برابر اسنادی ارائه کرده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی و با هدف تبیین جهت‌گیری های ایدئولوژکی حاکم بر متن در رمان حرب الکلب الثانیة به بررسی فرآیند ساختارهای گفتمان‌مدار بر اساس این نظریه پرداخته است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که نویسنده، ایدئولوژی‌های خود را در مواجهه با نظام سلطه، حاکمیت سرمایه‌داری و شرایط سیاسی‌اجتماعی فلسطین با نوع به‌کارگیری زبان و جهت گیری‌های گفتمانی در بافتار زبانی رمان تبیین کرده است. شکل جدید پرداختن به قضایای فلسطین و ساختار گفتمانی رمان مذکورجامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در مواجهۀ لذت‌بخش و هوسناک با رؤیاهای مدرنیته هم‌چنان ارزش و آزادی خود را در اشغال سلطۀ بیگانگان قرار می‌دهد و در نهایت با فراگیری شبیه‌سازی انسان‌ها جهان را به ورطۀ نابودی می‌کشد. ویران‌شهر آرمانی این کنش‌گرهای اجتماعی، حاصل گفتمان تخریب‌گرای آن-هاست که در خرده‌رفتارها و خرده‌گفتارها نمود پیدا می‌کند و از آثار کارکردهای زبانی بر متون ادبی به-شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the critical discourse of the novel (The Second Dog War) by Ebrahim Nasrallah Based on Hodge and Kress model

نویسندگان [English]

  • rahman navazani 1
  • ruhollah sayadi 2
  • Amir Hhossei Rasoulnia 3

1 Visiting professor of Kashan University and Khwarazmi University

2 Kashan University

3 Member of the faculty/ Kashan University

چکیده [English]

Discourse, as an efficient linguistic process, is one of the most widely used tools used by the domination system to achieve social-political goals, whether in the form of speech or writing. Critical discourse analysis is a systematic approach to study how to use this process. Hodge and Kress are among the linguists who, relying on this principle, presented a linguistic and methodical model, consisting of four components: naming, nominalization, unknown vs. known, and action sentences vs. documents. Are This research is descriptive-analytical with the aim of explaining the ideological orientations governing the text in the novel The Second Dog War It has investigated the process of discourse structures based on this theory. The result of the research indicates that the author has explained his ideologies in the face of the domination system, the capitalist rule and the socio-political conditions of Palestine with the use of language and discourse orientations in the linguistic context of the novel. The new form of dealing with the issues of Palestine and the discourse structure of the mentioned novel depicts a society that, in the pleasurable and lustful encounter with the dreams of modernity, still places its value and freedom in the occupation of aliens, and finally, with the spread of human simulation, it leads the world to the abyss of destruction. The destruction of the ideal city of these social activists is the result of their destructive speech, which is manifested in small behaviors and small speeches, and is considered one of the effects of linguistic functions on literary texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis
  • Haj and Kers
  • Ebrahim Nasrallah
  • Harb al-Kalab al-Thaniyyah
  • Ideology