نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

10.22059/jalit.2023.362750.612711

چکیده

امروزه رویکردهای نوینی در حوزه نقد ادبی وجود دارد که یکی از آنها نقد روانکاوی است. نقد روانکاوی فرمی از نقد ادبی است که برخی از مضامین و شگردهای روانکاوی را به متون ادبی اعمال می‌کند و تفسیرهایی از این متون به دست می‌دهد. یکی از تئوری‌های مطرح شده در این حوزه، نظریۀ ‌روان پویه درمانی اروین یالوم است که به تبیین دلواپسی‌های چهارگانۀ غایی (هراس از مرگ، آزادی و مسئولیت انتخاب، تنهایی و پوچی) و ارائه راهکارهای درمان و کاهش آنها می‌پردازد. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به واکاوی دلواپسی‌های مزبور و راه حل درمان آن در رمان«زهر اللّیمون وقصص أخری» علاء الدّیب در پرتوی رویکرد یالوم پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دلواپسی‌های چهارگانه و شگردهای درمان آن در متن رمان نمایان است. این چهار دلهره بیشتر در شخصیت‌های اصلی داستان‌های موجود در رمان به چشم می‌خورد و سایر شخصیت‌ها گشمده و حیران بوده‌اند. همچنین با بررسی دلواپسی‌های مذکور در متن رمان مشخص گردید، از مجموع 88 مورد، مؤلفۀ تنهایی با 42 مورد بیشترین سهم را در میان سایر دلواپسی‌ها داشته است. مؤلفه پوچی با 26، آزادی و مسئولیت با 13 و هراس از مرگ با 7 مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the final four worries and their treatment solution in the novel "Zahr al-Limon and other stories" by Alaa El-Dib in the light of Ervin Yalom's psychodynamic therapy theory

نویسندگان [English]

  • masoud salmanihaghighi 1
  • Abbas Ganjali 2
  • sayyed mahdi nori keyzgani 3
  • hosein shamsabadi 4

1 Daneshgah Doctorate of Arabic Users and Literature Daneshgah Hakim Sabzwari

2 Hakim Sabzevari University

3 Hakim Sabzevari University

4 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University.

چکیده [English]

Today, there are new approaches in the field of literary criticism, one of which is psychoanalytical criticism. Psychoanalytic criticism is a form of literary criticism that applies some themes and methods of psychoanalysis to literary texts and gives interpretations of these texts. One of the theories put forth in this field is Ervin Yalom's psychodynamic therapy theory, which explains the four ultimate concerns (fear of death, freedom and responsibility of choice, loneliness, and emptiness) and provides solutions for their treatment and reduction. In this essay, relying on the descriptive-analytical method, the aforementioned concerns and their treatment solutions have been analyzed in the novel "Zahr al-Limon and other stories" by Alaa al-Dib in the light of Yalom's approach. The results of the research show that the four concerns and their treatment methods are visible in the text of the novel. These four apprehensions are mostly seen in the main characters of the stories in the novel, and the other characters were surprised. Also, by examining the concerns mentioned in the text of the novel, it was found that out of a total of 88 cases, the loneliness component had the largest share among other concerns with 42 cases. The component of emptiness with 26, freedom and responsibility with 13 and fear of death with 7 items are in the next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary criticism
  • psychodynamic therapy
  • four ultimate concerns
  • Ervin Yalom
  • Zohr al-Limon and other stories