نویسنده = یحیی معروف
تعداد مقالات: 2
1. سبک‌شناسی بلاغی مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2017.64312

محمدنبی احمدی؛ یحیی معروف؛ مصیب قبادی


2. نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-216

10.22059/jalit.2014.50323

یحیی معروف؛ مسلم خزلی