نویسنده = پروینی، خلیل
تعداد مقالات: 2
1. بلاغة الحِجَاج ( فی شعر الحسن بن علی الهَبَل أمیر شعراء الیمن )

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 275-306

10.22059/jalit.2012.30315

أمة الکریم الذارحی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ خلیل پروینی


2. زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده