نویسنده = آزاده میرزایی تبار
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-46

10.22059/jalit.2014.50256

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


2. بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار