نویسنده = �������������� ���������� ����������
واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 23-46

10.22059/jalit.2014.50256

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار


بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار