نویسنده = حسین شمس آبادی
تعداد مقالات: 1
1. شعر بهتر است یا نثر (مقابلة آراء و دیدگاه ها در ادب فارسی و عربی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-176

حسین شمس آبادی