نویسنده = رضایی هفتادر، غلامعباس
تعداد مقالات: 2
1. برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2019.229385.611698

عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی


2. آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-88

10.22059/jalit.2014.50258

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی