نویسنده = رسول بلاوی
تعداد مقالات: 3
1. مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.300871.612195

حسین طرفی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد


3. مرایا البولیفونیة فی روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

10.22059/jalit.2019.278308.612050

رضا آنسته؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع