نویسنده = اکبری زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 225-248

10.22059/jalit.2015.56700

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده