نویسنده = دیباجی، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی معناشناسی در‌زمانی واژه «یقین» در قرآن کریم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 157-180

10.22059/jalit.2018.222854.611612

هاله بادینده؛ حامد صدقی؛ سیدابراهیم دیباجی


2. بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-260

10.22059/jalit.2017.124252.611320

حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر