نویسنده = ���������������� ������������
چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 63-84

10.22059/jalit.2021.319888.612392

موسی خضری آذر؛ عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی


صورولوجیا شخصیه بهاء الدوله البویهی فی شعر الشریف الرضی

دوره 11، شماره 1، تیر 1398، صفحه 71-91

10.22059/jalit.2019.241558.611787

جعفر جعفرزاده؛ زهرا افضلی؛ فرامرز میرزایی؛ هادی نظری منظم