کلیدواژه‌ها = بینامتنی
تعداد مقالات: 2
1. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-324

10.22059/jalit.2015.56706

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی


2. بینامتنی قرآنی در شعر بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 169-196

10.22059/jalit.2013.35138

قــاسم مخــتاری؛ سجاد عربی