کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-41

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-152

10.22059/jalit.2021.331943.612459

فاطمه پیری؛ علی اکبر احمدی چناری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی